1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. درسنامه بیوشیمی پزشکی بیوشیمی مولکول _ سلول
درسنامه بیوشیمی پزشکی بیوشیمی مولکول _ سلول آییژ
درسنامه بیوشیمی پزشکی بیوشیمی مولکول _ سلول آییژ آییژ  

درسنامه بیوشیمی پزشکی بیوشیمی مولکول _ سلول

کد کتاب 105324
 

کتاب درسنامه بیوشیمی پزشکی بیوشیمی مولکول _ سلول

تعداد صفحه
512
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید درسنامه بیوشیمی پزشکی بیوشیمی مولکول _ سلول

دارای 2% تخفیف  

کتاب درسنامه بیوشیمی پزشکی بیوسیمی مولکول _ سلول

کتاب درسنامه بیوشیمی پزشکی بیوسیمی مولکول _ سلول

فصل 1 : از بیومولکول ها تا سلول ها

فصل 2 : آب و یونیزاسیون اسیدهای ضعیف

فصل 3 : اسیدهای آمینه

فصل 4 : پروتئین ها : ساختمان

فصل 5 : پروتئین ها : فعالیت

فصل 6 : آنزیم ها : اصول واکنش های آنزیمی

فصل 7 : آنزیم ها : کینتیک واکنش های آنزیمی

فصل 8 : آنزیم ها : تنظیم فعالیت آنزیمی

فصل 9 : ویتامین ها

فصل 10 : ساختمان و فعالیت کربوهیدرات ها

فصل 11 : لیپیدها

فصل 12 : نوکلئوتیدها و اسیدهای نوکلئوتیک

فصل 13 : متابولیسم DNA 1: همانندسازی

فصل 14 : متابولیسم DNA 2: آسیب و ترمیم DNA

فصل 15 : متابولیسم RNA

فصل 16 : متابولیسم پروتئین

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند