1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. QR خلاصه اصول بیوشیمی لنینجر
QR خلاصه اصول بیوشیمی لنینجر اندیشه رفیع
QR خلاصه اصول بیوشیمی لنینجر اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

QR خلاصه اصول بیوشیمی لنینجر

کد کتاب 105304

کتاب QR خلاصه اصول بیوشیمی لنینجر2017

تعداد صفحه
510
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید QR خلاصه اصول بیوشیمی لنینجر

دارای 5% تخفیف  

کتاب QR خلاصه اصول بیوشیمی لنینجر

کتاب QR خلاصه اصول بیوشیمی لنینجر2017

فصل1: اساس بیوشیمی

فصل2: آب

فصل3: اسیدهای آمینه،پپتیدها و پروتئین ها

فصل4: ساختار سه بعدی پروتئین ها

فصل5: عملکرد پروتئین

فصل6: آنزیم

فصل7: کربوهیدرات ها و گلیکوبیولوژی

فصل8: نوکلئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک

فصل9: تکنولوژی های اطلاعات بر پایه

فصل10: لیپیدها

فصل11: غشاهای بیولوژیک و انتقال

فصل12: پیام رسانی

فصل13: بیوانرژتیک و انواع واکنش های بیوشیمیایی

فصل14: گلیکولیز،گلوکونئوژنز و مسیر پنتوز فسفات

فصل15: اصول تنظیم متابولیک

فصل16: چرخه اسیدسیتریک

فصل17: کاتابولیسم اسیدچرب

فصل18: اکسیداسیون اسیدهای آمینه و ساختار اوره

فصل19: فسفوریلاسیون اکسیداتیو

فصل20: بیوسنتز کربوهیدارت ها در گیاهان و باکتری ها

فصل21: بییوسنتز لیپیدها

فصل22: بیوسنتز اسیدهای آمینه،نوکلئوتیدها و مولکول های مرتبط

فصل23: تنظیم هورمونی و یکپارچگی متابولیسم پستانداران

فصل24: ژن ها و کروموزوم ها

فصل25: متابولیسم DNA

فصل26: متابولیسم RNA

فصل27: متابولیسم پروتئین

فصل28: تنظیم بیان ژن

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند