1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پزشکی
 3. مبانی شیمی آلی و بیوشیمی
مبانی شیمی آلی و بیوشیمی اندیشه رفیع
مبانی شیمی آلی و بیوشیمی اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

مبانی شیمی آلی و بیوشیمی

کد کتاب 105015

کتاب مبانی شیمی آلی و بیوشیمی

این کتاب شامل 14 فصل میباشد.

 1. مقدمه ای بر شیمی آلی
 2. آب،بافر ها و الکترولیت ها
 3. اسید های آمینه و پروتئین ها
 4. آنزیم ها
 5. کربوهیدرات ها
 6. ساختار چربی ها
 7. ساختار اسید های نوکلئیک
 8. ویتامین ها
 9. متابولیسم کربوهیدرات ها
 10. متابولیسم چربی ها
 11. زنجیره ی تنفسی و فسفریلاسیون اکسیداتیو
 12. متابولیسم اسید های آمینه و هم
 13. متابولیسم نوکلئوتید ها
 14. هورمون ها

خرید مبانی شیمی آلی و بیوشیمی

دارای 20% تخفیف  

کتاب مبانی شیمی آلی و بیوشیمی

هدف از این تالیف این کتاب،مروری بر مباحث شیمی آلی و بیوشیمی عمومی است که در رشته های مختلف تدریس می شود.

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند