1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. ارشد و دکتری
  4. ارشد
  5. نگاهی جامع بر زبان دکتری
نگاهی جامع بر زبان دکتری حیدری
نگاهی جامع بر زبان دکتری حیدری حیدری  

نگاهی جامع بر زبان دکتری

کد کتاب 100467

کتاب نگاهی جامع بر زبان دکتری

تعداد صفحه
712
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید نگاهی جامع بر زبان دکتری

دارای 20% تخفیف  

کتاب نگاهی جامع بر زبان دکتری

چاپ دوم 1397

MSRT- MHLE- TOEFL

مجموعه سوالات شبیه سازی شده آزمون زبان دکتری

قابل استفاده برای متقاضیان زبان دکتری

کتاب نگاهی جامع بر زبان دکتری

کتاب نگاهی جامع بر زبان دکتری

بخش اول:  گرامر تافل

  THE STRUCTURE QUESTIONS

  جملاتی با یک گزاره

  جملاتی با چند گزاره

  مواردی دیگری از جملات چند گزاره ای

  جملاتی با گزاره های کوتاه شده

  وارونگی یا جابه جایی فعل و فاعل Inversion

سوالات

  written Expression

  نکاتی درباره تطابق فاعل و فعل

  نکاتی درباره ساختاری موازی

  نکاتی درباره صفات تفضیلی (Comparatives) و (Superlatives)

  نکاتی در مورد ساختاری های متفاوت افعال

  نکاتی درباره کاربرد فعل

  نکاتی درباره افعال مجهول

  نکاتی درباره اسم ها

  -نکاتی درباره ضمایر

  نکاتی درباره صفات و قیود

  نکات بیشتری درباره صفات

  نکاتی درباره حروف تعریف

  نکاتی درباره استفاده از کلمات مشابه

  TOEFL POST-TESm

  Written Expression

بخش دوم: درک مطلب

  General Strategiem

  SKILL 1 : Main IDEA

  SKILL 2 : RECOGNIZE THE ORGANIZATION OF IDEAS

  SKILL 3 : ANSWER STATED DETAIL QUESTIONS CORRECTLY

  SKILL 4 : FIND"UNSTATED"DETAILS

  SKILL 5 : FIND PRONOUN REFERENTS

  Check up

  SKILL 6 : ANSWER IMPLIED DETAIL QUESTIONS CORRECTLY

  SKILL 7 : ANSWER TRANSITION QUESTIONS CORRECTLY

  SKILL 8 : FIND DEFINITOINS FROM STRUCTURAL CLUES

  SKILL 9 : Determine Meaning From Word Parts

  SKILL 10 : USE CONTEXT TO DETERMINE MEANINGS OF DIFFICULT WORDS

  SKILL 11 : USE CONTEXT TO DETERMINE MEANING OF SIMPLE WORDS

  TOEFL POST-TEST

بخش سوم-تست لغات

  Vocabulary

بخش چهارم

  DIAGNOSTIC PRE-TEST

  LISTENING COMPREHENSION

 درک مطالب شنیداری (Listening Comprehension)

 سوالات بخش A

  Strategies

  -WHO , WHAT , WHERE

  -NEGATIVES

  -FUNCTIONS

  -CONTRARY MEANING

  -IDIOMATIC LANGUAGE

 سوالات بخش B

  -BEFORE LISTENING

  -WHILE LISTENING

سوالات بخش C

  -BEFORE LISTENING

  -WHILE LISTENING

   -TOEFL POST-TEST

بخش5: تست های جامع

  -COMPLETE TEST ONE

  -COMPLETE TEST TWO

  -COMPLETE TEST THREE

  -COMPLETE TEST FOUR

  -COMPLETE TEST FIVE

بخش6: مجموعه سوالات شبیه سازی

  -ETS TOEFL Preparations kit

  -Practice Test A - Reading

  -Practice Test B - Reading

  -Practice Test C - Reading

  -Practice Test D - Reading

  -Practice Test E - Reading

  -Practice Test F - Reading

  -Practice Test E - Reading

  -Practice Test G - Reading

  -Practice Test H - Reading

  -Practice Test I - Reading

  -Practice Test A - Listening Comprehension Script

  -Practice Test A - Listening Comprehension Script

  -Practice Test A - Listening Comprehension Script

بخش7: RECORDING SCRIPT

  -LISTENING COMPREHENSION DIAGNOSTIC PRE-TEST

  -Part A

  -Part B

  -Part C

  -LISTENING PART A

  -LISTENING PART B

  -LISTENING PART C

  -TOEFL POST-TEST

  -Listening Comprehension

  -Part A

  -Part B

  -Part C

  -COMPLETE TEST ONE

  -Listening Comprehension

بخش8- APPENDIXES

  -APPENDIX A: Similar Sounds

  -APPENDIX B: Two - and Three - Part Verbs

  -APPENDIX C: Idioms

  -APPENDIX D: Prepositions

  -APPENDIX E: Word Ending

  APPENDIX F: Irregular Verb Form

  APPENDIX G: Formations of the Passive

  -APPENDIX H: Irregular Plura

  APPENDIX I: Word Part

پاسخنامه

  -گرامر

  -تمرین های درک مطلب

  تست لغت

  شنیداری Listening

  تست جامع COMPLETE TEST

  APPENDIXES

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند