1. انتشارات جعفری
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. آمار زیستی/ آمار حیاتی
  5. روش های آکاری و شاخص های بهداشتی (کاظم محمد)

روش های آکاری و شاخص های بهداشتی (کاظم محمد)

کد کتاب 101316

روش های آکاری و شاخص های بهداشتی (کاظم محمد)

250,000
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید روش های آکاری و شاخص های بهداشتی (کاظم محمد)

11
250,000 ریال
0 ريال
0 ريال

True های مرتبط