1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. IQB + زیست شناسی سلولی و مولکولی
IQB +  زیست شناسی سلولی و مولکولی گروه تالیفی دکتر خلیلی
IQB +  زیست شناسی سلولی و مولکولی گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  

IQB + زیست شناسی سلولی و مولکولی

کد کتاب 144406

کتاب IQB +  زیست شناسی سلولی و مولکولی ( همراه با پاسخ تشریحی )

ویژه دانشجویان علوم زیستی ، علوم پزشکی ، و دامپزشکی

تعداد صفحه
815
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید IQB + زیست شناسی سلولی و مولکولی

دارای 20% تخفیف  

مباني شيميايي و مولكولي

ساختار غشای زيستي و ترنسپورت تراغشایی

انرژتيک سلولی

: اندامک های سلولی

انتقال پروتئين ها به غشاها و اندامك ها

ترافيك وزيكولي ، ترشح و اندوسيتوز

تبديل پيام و مسيرهای پيام رساني

اسكلت سلولي و اجتماع سلول ها به صورت بافت

چرخه تقسيم سلول

سلولهاي بنيادی ، عدم تقارن سلولی و مرگ سلولی

سرطان

سلولهای سيستم عصبي

ايمونولوژی

بزارها و روش های مطالعه سلول

 

بخش دوم: مولكولی

ساختمان DNA ، RNA و پروتئين

كروموزوم، كروماتين ، نوكلئوزوم و اصول پايه ای كروموزوم

اصول پايهای همانندسازی

اصول پايه ای جهش ، ترميم و نوتركيبی

اصول پايه ای رونويسي

تغييرات پس از رونويسی

اصول كلي ترجمه ( پروتئين سازی)

جزيه و فولدينگ پروتئين ها

اصول كلی تنظيم بيان ژن

مهندسي ژنتيک و تكنيک های مطالعه ی درس

 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند