1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. فارماکولوژی/ داروسازی
  4. مقدمه ای بر کلونینگ ژن ( کلون سازی ) و آنالیز DNA Introduction to gene cloning and DNA analysis
مقدمه ای بر کلونینگ ژن ( کلون سازی ) و آنالیز DNA اشراقیه
مقدمه ای بر کلونینگ ژن ( کلون سازی ) و آنالیز DNA اشراقیه اشراقیه  

مقدمه ای بر کلونینگ ژن ( کلون سازی ) و آنالیز DNA
Introduction to gene cloning and DNA analysis

کد کتاب 144049

کتاب مقدمه ای بر کلونینگ ژن ( کلون سازی ) و آنالیز DNA 

2021 ویراست هشتم

تعداد صفحه
210
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید مقدمه ای بر کلونینگ ژن ( کلون سازی ) و آنالیز DNA

دارای 10% تخفیف  

کتاب مقدمه ای بر کلونینگ ژن ( کلون سازی ) و آنالیز DNA

فصل1: مولکول ها،سلول ها و موجودات مدل

فصل2: ساختارهای شیمیایی

فصل3: ساختاروعملکرد پروتئین ها

فصل4: کشت و مشاهده سلول ها

فصل5: مکانیسم های پایه ای ژنتیک مولکولی

فصل6: تکنیک های ژنتیک مولکولی

فصل7: ژن ها،ژنومیک و کروموزوم ها

فصل8: تنظیم رونویسی ژن

فصل9: مکانیسم های تنظیم بیان ژن پس از رونویسی

فصل10: ساختار غشای زیستی

فصل11: انتقال یون ها و مولکول های کوچک از غشا

فصل12: انرژی زایی سلولی

فصل13: انتقال پروتئین ها به سمت غشاها و اندامک ها

فصل14: تردد وزیکولی،تشریح و اندوسیتوز

فصل15: گیرنده ها، هورمون ها و پیام رسانی سلولی

فصل16: کنترل بیان ژن توسط مسری های پیام رسانی

فصل17: سازماندهی سلول و حرکت I :میکروفیلامنت ها (ریز رشته ها)

فصل18: سازمان بندی و تحرک سلولی II :میکروتوبول ها و فیلامنت های حدواسط

فصل19: چرخه سلولی در یوکاریوت ها

فصل20: یکپارچگی سلول ها در بافت ها

فصل21: پاسخ سلول به محیط اطراف خود

فصل22: سلول های بنیادی،عدم تقارن و مرگ سلولی

فصل23: سلول های سیستم عصبی

فصل24: ایمونولوژی

فصل25: سرطان

اطلس رنگی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند