1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. ایمنی شناسی
 4. ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology
دارای 10% تخفیف
ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان آرتین طب

ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان - Cellular and Molecular Immunology

کد کتاب 143744

کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022

دکتر ماهرو میراحمدیان

ویراست دهم

تعداد صفحه
844
چاپ
رنگی
زبان
فارسی
سال نشر
1400
شابک
9786222931865
قطع
وزیری
مترجم
دکتر ماهرو میراحمدیان - دکتر سمیرا رجائی - دکتر محمد جواد موسوی - امیرحسین منصوری - مونا صادق الوعد - معصومه علی محمدی - مهسا تقوی
نوبت چاپ
اول
نویسنده

خرید کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان

|

ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان


ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology

تصویر 1 کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology


ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology

تصویر 1 کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology


ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology

تصویر 1 کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology


ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology

تصویر 1 کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology


ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology

تصویر 1 کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology


ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology

تصویر 1 کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology


ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology

تصویر 1 کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology


ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology

تصویر 1 کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology


ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology

تصویر 1 کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology


ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology

تصویر 1 کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology


ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology

تصویر 1 کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology


ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology

تصویر 1 کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان Cellular and Molecular Immunology

کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 دکتر ماهرو میراحمدیان

 • فصل 1: خصوصیات و مروری بر پاسخ های ایمنی
 • فصل 2: سلول و بافت های سیستم ایمنی
 • فصل 3: گردش لکوسیتی و مهاجرت به بافت ها
 • فصل 4: ایمنی ذاتی
 • فصل 5: آنتی بادی ها و انتی ژن ها
 • فصل 6: عرضه آنتی ژن به لنفوسیت T و عملکرد مولکول های کمپلکس سازگاری
 • فصل 7: پدیرنده های ایمنی و انتقال سیگنال
 • فصل 8: تکامل لنفوسیتی و بازآرایی ژن ها ی پذیرنده آنتی ژن ها
 • فصل 9: فعال شدن لنفوسیت T
 • فصل 10: تمایز و عملکرد سلول های T مجری *CD4
 • فصل 11: تمایز و عملکرد سلول های T مجری *CD8
 • فصل 12: فعال شدن سلول B و تولید آنتی بادی ها
 • فصل 13: مکانیسم های اجرایی ایمنی هومورال
 • فصل 14: ایمنی تخصص یافته در سد های اپی تلیال و بافت های مصون از پاسخ های ایمنی
 • فصل 15: تحمل ایمونولوژیک و خود ایمنی
 • فصل 16: ایمنی در برابر میکروب
 • فصل 17: ایمونولوژی پیوند
 • فصل 18: ایمنی در برابر تومورها
 • فصل 19: اختلالات ازدیاد حساسیت
 • فصل 20: آلرژی
 • فصل 21: نقایص ایمنی اولیه و اکتسابی
 • واژه نامه
 • پیوست ا - ویژگی های اصلی مولکول CD
 • پیوست اا - سایتوکاین ها
 • پیوست ااا - تکنیک های آزمایشگاهی رایج در ایمونولوژی