1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. خلاصه کتاب
  4. مرور آخر پروتزهای ایمپلنت دندانی (Misch 2015)
مرور آخر پروتزهای ایمپلنت دندانی (Misch 2015) رویان پژوه
مرور آخر پروتزهای ایمپلنت دندانی (Misch 2015) رویان پژوه رویان پژوه  

مرور آخر پروتزهای ایمپلنت دندانی (Misch 2015)

کد کتاب 143178

کتاب مرور آخر پروتزهای ایمپلنت دندانی (Misch 2015)

تعداد صفحه
292
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مرور آخر پروتزهای ایمپلنت دندانی (Misch 2015)

دارای 10% تخفیف  

فصل 2 واژه شناسی ژنريک اجزاء ايمپلنت ريشه ای شکل

فصل 5 بیومکانیکهای بالینی در دندانپزشکی ايمپلنت

فصل 7 تصويربرداری راديوگرافیک در دندانپزشکی ايمپلنت 

فصل 8 مسئله برخورد با استرس در دندانپزشکی ايمپلنت: کلید طرح درمانهای ايمپلنت 

فصل 9 انتخابهای پروتزی در دندانپزشکی ايمپلنت 

فصل 10 عوامل نیرو در ارتباط با شرايط بیمار (يک تعیین کننده جهت تعداد و سايز ايمپلنت) 

فصل 11 دانسیته استخوان

فصل 12 طرح درمانهای مرتبط با موقعیتهای کلیدی ايمپلنت و تعداد ايمپلنت

فصل 13 سايز بدنه ايمپلنت: استدلال بیومکانیک و زيبايی

فصل 14 استخوان موجود و طرح درمانهای ايمپلنت

فصل 15 فلسفه علمی طراحی ايمپلنتهای دندانی طراحی ايمپلنت 

فصل 16 ملاحظات پروتزی قبل از قراردهی ايمپلنت

فصل 17 دندانهای طبیعی مجاور ايمپلنت: اتصال دندان به ايمپلنت 

فصل 18 کستهای تشخیصی، تمپلیتهای جراحی و ساخت پروتز موقت

فصل 19 طرح درمانهای قوسهای کاملايا نیمه بیدندان در دندانپزشکی ايمپلنت طبقه بندی قوس های
نیمه بی دندان 

فصل 20 جايگزينی تک دندان خلفی: روشهای درمانی و موارد تجويز 

فصل 21 رستوريشنهای تک دندان متکی بر ايمپلنت: نواحی قدامی و خلفی ماگزيلا 

فصل 22 بیدندانی خلف ماگزيلا: انواع درمانهای ثابت

فصل 23 منديبل بیدندان: طرح درمانهای اوردنچرهای متکی بر ايمپلنت

فصل 24 بیدندانی کامل منديبل: انواع طرح درمانهای ثابت

فصل 25 ملاحظات درمان ايمپلنت در ماگزيلا: طرح درمان پروتزهای ثابت و اوردنچر در بیماران

نیمه و کاملا بی دندان

فصل 26 اصول پروتزهای ثابت متکی بر ايمپلنت: رستوريشنهای سمان شونده 

فصل 27 تکنولوژی ديجیتال در دندانپزشکی ايمپلنت

فصل 28 اصول پیچهای اباتمنت و پروتز و اجزاء و پروتزهای پیچ شونده

فصل 29 طراحی و ساخت اوردنچر متکی بر ايمپلنت منديبل و ماگزيلا 

فصل 30 پروتزهای ثابت متکی بر ايمپلنت ماگزيلا: طراحی و ساخت

فصل 31 ملاحظات اکلوزالی در پروتزهای متکی بر ايمپلنت