1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. آناتومی/ نوروآناتومی
  4. ایمونولوژی برای دانشجویان پزشکی
ایمونولوژی برای دانشجویان پزشکی رویان پژوه
ایمونولوژی برای دانشجویان پزشکی رویان پژوه رویان پژوه  

ایمونولوژی برای دانشجویان پزشکی

کد کتاب 143175

کتاب ایمونولوژی برای دانشجویان پزشکی

تعداد صفحه
374
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ایمونولوژی برای دانشجویان پزشکی

دارای 3% تخفیف  

بخش :1مقدمه 

فصل 1: مقدمهای بر سیستم ایمنی

فصل 2 : مفاهیم کلی و اجزای سیستم ایمنی

 

بخش 2 : مولکولهای شناسایی کنده آنتی ژن

فصل 3 : مقدمه ای بر شناسایی آنتی ژن

فصل 4 : آنتی ژن و ساختار آنتی بادی

فصل 5 : واکنش آنتی ژن- آنتی بادی

فصل 6 : تنوع آنتی بادی

فصل 7 : پذیرنده سلول T

فصل 8 : مجموعه اصلی سازگاری بافتی

فصل 9مروری بر شناسایی آنتی ژن

 

بخش 3 _ فیزیولوژی

فصل 10 : پردازش وعرضه آنتی ژن

فصل 11 : فعال سازی لنفوسیت ها

فصل 12 : خونسازی

فصل 13 : ارگان ها و بافتهای سیستم ایمنی

فصل 14 : تکامل سلول B

فصل 15 : تکامل سلول T

فصل 16: برهم کنشهای سلول Tو کمک سلول T

ایمونولوژی برای دانشجویان پزشکی

فصل 17 : خاطره ایمونولوژیکی و هومئوستاز

فصل 18 : تنظیم سیستم ایمنی

فصل 19 : مروری مختصر بر ایمونوفیزیولوژی

 

بخش 4 : ایمنی ذاتی 

فصل 20 : دفاعهای ذاتی از جمله کمپلمان

فصل 21 : بیگانه خوارها

فصل 22 : نابودسازی در سیستم ایمنی

فصل 23 : التهاب

فصل 24 : سایتوکاینها در سیستم ایمنی

 

بخش 5 : سیستم ایمنی در سلامت و بیماری

فصل 25 : عفونتها و واکسنها 

فصل 26 : واکنشهای ازدیاد حساسیت

فصل 27 : ازدیاد حساسیت فوری (تیپ :)Iآلرژی

فصل 28 : چگونگی ایجاد بیماریهای خود ایمنی.

فصل 29 : ازدیاد حساسیت به واسطه آنتیبادی (تیپ 

فصل 30 : بیماری کمپلکس ایمنی (ازدیاد حساسیت تیپ 

فصل 31 : ازدیاد حساسیت تاخیری (تیپ )IVو مروری بر واکنشهای ازدیاد حساسیت 

فصل 32 : نقص ایمنی اولیه

فصل 33 : نقص ایمنی ثانویه

فصل 34 : پیوند 

فصل 35 : ایمونولوژی تومور

فصل 36 : مواد دارویی زیستی