1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. فناوری اطلاعات سلامت/ انفورماتیک
  4. آموزش جامع نرم‌افزارهای کاربردی بیوانفورماتیک
آموزش جامع نرم‌افزارهای کاربردی بیوانفورماتیک جامعه نگر
آموزش جامع نرم‌افزارهای کاربردی بیوانفورماتیک جامعه نگر جامعه نگر  

آموزش جامع نرم‌افزارهای کاربردی بیوانفورماتیک

کد کتاب 143149

کتاب آموزش جامع نرم‌افزارهای کاربردی بیوانفورماتیک


خرید آموزش جامع نرم‌افزارهای کاربردی بیوانفورماتیک

دارای 10% تخفیف