1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. ضروریات روان پرستاری با رویکرد ارتباطی برای مراقبت مبتنی بر شواهد
ضروریات روان پرستاری با رویکرد ارتباطی برای مراقبت مبتنی بر شواهد جامعه نگر
ضروریات روان پرستاری با رویکرد ارتباطی برای مراقبت مبتنی بر شواهد جامعه نگر جامعه نگر  

ضروریات روان پرستاری با رویکرد ارتباطی برای مراقبت مبتنی بر شواهد

کد کتاب 143148

ضروریات روان پرستاری با رویکرد ارتباطی برای مراقبت مبتنی بر شواهد

تعداد صفحه
805
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ضروریات روان پرستاری با رویکرد ارتباطی برای مراقبت مبتنی بر شواهد

دارای 10% تخفیف