1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. چکیده اصول بیوشیمی لنینجر 2018
چکیده اصول بیوشیمی لنینجر 2018 برای فردا
چکیده اصول بیوشیمی لنینجر 2018 برای فردا برای فردا  

چکیده اصول بیوشیمی لنینجر 2018

کد کتاب 104314

کتاب چکیده اصول بیوشیمی لنینجر 2018

تعداد صفحه
539
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید چکیده اصول بیوشیمی لنینجر 2018

دارای 22% تخفیف  

کتاب چکیده اصول بیوشیمی لنینجر 2018

 

کتاب چکیده اصول بیوشیمی لنینجر 2018

کتاب چکیده اصول بیوشیمی لنینجر 2018

فصل1:پایه های بیوشیمی

بخش اول:ساختار و کاتالیز

فصل2: آب

فصل3: آمینواسید، پپتیدها و پروتئین ها

فصل4: ساختار سه بعدی پروتئین ها

فصل5: عملکرد پروتئین

فصل6: آنزیم

فصل7: کربوهیدرات ها و گلیکوبیولوژی

فصل8: نوکلئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک

فصل9: تکنولوژی های اطلاعاتی بر پایه DNA

فصل10: لیپیدها

فصل11: غشاهای زیستی و انتقال

فصل12: پایه های پیام رسانی زیستی

بخش دوم: بیوانرژتیک و متابولیسم

فصل13: بیوانرژتیک و انواع واکنش بیوشیمیایی

فصل14: گلیکولیز، گلوکونئوژنز و مسیر پنتوز فسفات

فصل15: اصول تنظیم متابولیک

فصل16: چرخه اسید سیتریک

فصل17: کاتابولیسم اسید چرب

فصل18: اکسیداسیون آمینواسیدها و تولید اوره

فصل19: فسفریلاسیون کسیداتیو

فصل20: فتوسنتز و سنتز کربوهیدرات در گیاهان

فصل21: بیوسنتز لیپید

فصل22: بیوسنتز آمینواسیدها، نوکلئوتیدها و مولکول های مربوطه

فصل23: تنظیم و یکپارچگی هورمونی متابولیسم پستانداران

بخش سوم: مسیرهای اطلاعاتی

فصل24: ژن ها و کروموزوم ها

فصل25: متابولیسم DNA

فصل26: متابولیسم RNA

فصل27: متابولیسم پروتئین

فصل28: تنظیم بیان ژن

 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند