1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. غلبه بر استرس شغلی راهنمای خودیاری براساس رویکرد شناختی رفتاری
غلبه بر استرس شغلی راهنمای خودیاری براساس رویکرد شناختی رفتاری ارجمند
غلبه بر استرس شغلی راهنمای خودیاری براساس رویکرد شناختی رفتاری ارجمند ارجمند  

غلبه بر استرس شغلی راهنمای خودیاری براساس رویکرد شناختی رفتاری

کد کتاب 143050

کتاب غلبه بر استرس شغلی راهنمای خودیاری براساس رویکرد شناختی رفتاری

بزودی


خرید غلبه بر استرس شغلی راهنمای خودیاری براساس رویکرد شناختی رفتاری

دارای 3% تخفیف