1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. گروه درمانی / مشاوره
  5. مشاوره فلسفی جایگاه و کاربرد فلسفه در مشاوره و روان‌ درمانی
مشاوره فلسفی جایگاه و کاربرد فلسفه در مشاوره و روان‌ درمانی ارجمند
مشاوره فلسفی جایگاه و کاربرد فلسفه در مشاوره و روان‌ درمانی ارجمند ارجمند  

مشاوره فلسفی جایگاه و کاربرد فلسفه در مشاوره و روان‌ درمانی

کد کتاب 143035

کتاب مشاوره فلسفی جایگاه و کاربرد فلسفه در مشاوره و روان‌درمانی

به زودی

تعداد صفحه
352
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مشاوره فلسفی جایگاه و کاربرد فلسفه در مشاوره و روان‌ درمانی

دارای 3% تخفیف  

بخش اول : ماهیت و ارزش مشاورة فلسفی

فصل اول : تعریف مشاورة فلسفی

فصل دوم : مشاورة فلسفی چگونه عمل میکند؟ حکم و تفسیر

فصل سوم : سه فرض بحثبرانگیز مشاورة فلسفی

فصل چهارم : نظریه های مربوط به آگاهی، درمان و تنهایی

فصل پنجم : ارزش اصلی مشاورة فلسفی

بخش دوم : رویکردهای مشاورة فلسفی

فصل ششم : مشاورة فلسفی و خوددگرگونی

فصل هفتم : مشاورة فلسفی در حکم رواندرمانی

فصل هشتم :  درمان منطقمحور و فضیلتهای آن

فصل نهم : در باب خودتشخیصی و خودیاری فلسفی: شفاف سازی کاربست غیر بالینی مشاوره فلسفی

فصل دهم : مشاورة فلسفی: درک خودِ بی همتا و دیگری از طریق گفتگو

فصل یازدهم : شفافسازی زندگی هیجانی: رویکردی ا تقاطی- فلسفی به رواندرمانی

بخش سوم : مسائل کاربردی در مشاورة فلسفی

فصل دوازدهم : [درمانهای] ضداضطراب رواقی

فصل سیزدهم : اضطراب، د هره، تغییر و تعلّلورزی