1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. بخشش و رها کردن در درمان متمرکز بر هیجان
بخشش و رها کردن در درمان متمرکز بر هیجان ارجمند
بخشش و رها کردن در درمان متمرکز بر هیجان ارجمند ارجمند  

بخشش و رها کردن در درمان متمرکز بر هیجان

کد کتاب 143033

کتاب بخشش و رها کردن در درمان متمرکز بر هیجان

تعداد صفحه
352
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید بخشش و رها کردن در درمان متمرکز بر هیجان

دارای 2% تخفیف  

کتاب بخشش و رها کردن در درمان متمرکز بر هیجان

1: بخشش

2 :درمان متمرکز بر هیجان

3 :درمان متمرکز بر هیجان و بخشش در درمان فردی

4 :مثالهای موردی از فرآیند حلوفصل در درمان فردی

5 :نگاهی کلی به چهارچوب زوجدرمانی متمرکز بر هیجان

6 :زوجدرمانی متمرکز بر هیجان: بخشش یا آشتی 

7 :مدلی از فرآیند بخشش در زوجدرمانی

8 :مثال موردی بخشش برای زوجها

سخن پایانی

منابع

واژه نامۀ انگلیسی به فارسی

واژه نامۀ فارسی به انگلیسی

دربارۀ نویسنده