1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. درسنامه تشخیص و درمان عملکرد و اختلال جنسی زنان
درسنامه تشخیص و درمان عملکرد و اختلال جنسی زنان ارجمند
درسنامه تشخیص و درمان عملکرد و اختلال جنسی زنان ارجمند ارجمند  

درسنامه تشخیص و درمان عملکرد و اختلال جنسی زنان

کد کتاب 143029

کتاب درسنامه تشخیص و درمان عملکرد و اختلال جنسی زنان

بزودی

تعداد صفحه
336
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید درسنامه تشخیص و درمان عملکرد و اختلال جنسی زنان

دارای 3% تخفیف  

 پیشگفتار مقدمه

 فصل 1 :تاریخچه انجمن بینالمللی مطالعه سالمت جنسی بانوان

فصل 2 :آموزش و تعلیم طب جنسی

 

بخش اول: ناهنجاری های تمایل جنسی هایپو اکتیو

فصل 3 :طبقه بندی و اپیدمیولوژی اختالل کمبود میل جنسی

فصل 4 :آناتومی سیستم عصبی مرکزی و نوروشیمی تمایالت جنسی 

فصل 5 :درمان روانشناختی اختالل کمبود میل جنسی

فصل 6 :فیزیولوژی بالینی و مدیریت دارویی اختالل میل جنسی هایپواکتیو

 

بخش دوم: اختلال در تحریک (برانگیختگی)

فصل 7 :طبقهبندی و اپیدمیولوژی اختالالت برانگیختگی جنسی در زنان

فصل 8 :آناتومی و فیزیولوژی برانگیختگی

فصل 9 :مدیریت روانشناختی اختالالت برانگیختگی

فصل 10 :پاتوفیزیولوژی و مدیریت پزشکی اختالل برانگیختگی دستگاه تناسلی زنان

فصل 11 :پاتوفیزیولوژی و مدیریت پزشکی اختالل برانگیختگی پایدار دستگاه تناسلی

 

بخش سوم: اختالالت ارگاسم

فصل 12 :بیماریشناسی و اپیدمیولوژی اختالل ارگاسم زنان

فصل 13 :پایگاههای عصبی محیطی و مرکزی ارگاسم

فصل 14 :مدیریت روانشناختی اختالالت ارگاسم

فصل 15 :درمان اسکلتی-عضالنی اختالالت ارگاسم

فصل 16 :پاتوفیزیولوژی و مدیریت پزشکی اختالل ارگاسم زنان 

فصل 17 :پاتوفیزیولوژی و مدیریت پزشکی سندرم بیماری ارگاسم زنان

 

بخش چهارم: اختالالت درد جنسی

فصل 18 :بیماری شناسی و اپیدمیولوژی دیسپارونی و ولووداینی

فصل 19 :آناتومی و فیزیولوژی درد جنسی

فصل 20 :مدیریت روانشناختی وستیبولوداینی برانگیخته

فصل 21 :مدیریت عضالنی اسکلتی لگن و اختالالت درد جنسی

فصل 22 :مدیریت پزشکی درد وولو واژینال و دیسپارونیا 

 

بخش پنجم: آینده

فصل 23 :تحوالت و تحقیقات آینده

 واژه نامه انگلیسی به فارسی

واژه نامه انگلیسی به فارسی