1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. عصب روانشناسی
  4. ابعاد عصبی شناختی سکته مغزی
ابعاد عصبی شناختی سکته مغزی نامشخص
ابعاد عصبی شناختی سکته مغزی نامشخص نامشخص  

ابعاد عصبی شناختی سکته مغزی

کد کتاب 143018

کتاب ابعاد عصبی- شناختی سکته مغزی
همراه با ابزارهای اندازه‌ گیری

بزودی

تعداد صفحه
248
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید ابعاد عصبی شناختی سکته مغزی

کتاب ابعاد عصبی شناختی سکته مغزی

چرا این کتاب نوشته شد؟

 

فصل اول- درک سکته مغزی

مقدمه

چشم‏ انداز تاریخی سکته مغزی

همه گیرشناسی سکته مغزی

6 تشخیص سکته مغزی

سکتۀ مغزی از نظر شروع و مدت اختلال

 

فصل دوم- انواع سکته مغزی، تشخیص افتراقی و درمان

مقدمه

سکتۀ مغزی ایسکمیک.

لخته شدن )ترومبوز( و رگ‏ بستگی )آمبولیسم

سکته مغزی هموراژیک )خونریزی ‏دهنده

1 خونریزی تحت عنکبوتیه

1 خونریزی زیر یا روی سخت‏ شامه

تشخیص افتراقی سکته مغزی

درمان سکته مغزی

درمان توانبخشی

درمان ‏های پیشگیرانه

درمان‏ خونریزی 

 

فصل سوم- گردش خون مغزی

مقدمه

گردش خون قدامی 

گردش خون خلفی

عوامل عروقی موثر در سکته مغزی

 

فصل چهارم- پیامد شناختی انفارکت‏های مغزی براساس محدوده های شریانی

مقدمه

شریان مغزی قدامی )ACA

 شریان مغزی میانی )MCA

 شریان مغزی خلفی  شریان کوروئیدی مشیمی‏ای( قدامی )AChA

 انفارکتوس حفره‏ای الکونار

انفارکت ِ واترشد مغزی

 

فصل پنجم- کاربرد فنون عمده تصویربرداری در سکته مغزی

مقدمه

برش‏نگاری رایانه‏ای 

تصویربرداری با طنین مغناطیسی 

 تصویربرداری وزن‏ دار انتشاری 

DWI تصویربرداری ِکشندۀ انتشاری 

30 آرتریوگرافی )شریان نگاری

رگ‏ نگاری آنژیوگرافی با طنین مغناطیسی

رگ ‏نگاری آنژیوگرافی CT  اولتراسونوگرافی داپلر فراجمجه‏ای

 

 فصل ششم- اختالالت عصبی-شناختی و سکته مغزی

مقدمه

تاریخچه نقص شناختی پس از سکته مغزی

اختلال عصبی-شناختی شدید و خفیف وتعیینِ تکلیف دمانس

حیطه‏ های عصبی - شناختی

ملاحظات تشخیصی اختلال عصبی- شناختی شدید و خفیف

ملاحظات تشخیصی اختلال عصبی-شناختی عروقی شدید یا خفیف

شیوع اختلال عصبی - شناختی عروقی

شکل‏ گیری و روند اختلال عصبی - شناختی عروقی

عوامل خطر و پیش ‏آگهی اختلال عصبی - شناختی عروقی

ارزیابی عصب-د روان‏شناختی پس از سکته مغزی

مکانیسم ‏های زیربنایی نقص شناختی در اختالالت ِ عروقی مغز

پایه‏ های عصب-آسیب‏ شناختی )نوروپاتولوژیک( نقص شناختی پس از سکته مغزی

ویژگی ‏های تصویربرداری عصبی نقص شناختی پس از سکته مغزی

 

فصل هفتم- نقایص شناختی پس از سکته مغز

مقدمه

اختلالات زبان

اختلالات توجه و غفلت

اختلالات حافظه

اختلالات کارکرد اجرایی

اختلالات پردازش دیداری-ادراکی/فضایی

اختلالات کارکرد حسی و حرکتی

تحلیل مداخالت درمانی برای نقایص شناختی ناشی از بیماری‏ عروقی مغز

همه گیرشناسی نقص شناختی پس از سکته مغزی

شیوع و بروز دمانس پس از سکته مغزی 

 شیوع نقص شناختی پس از سکته مغزی

 سیر و پیش‏ آگهی نقص شناختی پس از سکته مغزی

فرضیۀ ذخیرۀ شناختی

درمان دارویی نقص شناختی پس‏از سکتۀ مغزی

 

فصل هشتم- عوامل خطرزای نقص شناختی پس از سکته مغزی

و ......