1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. خلاصه جامع زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021
خلاصه جامع زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 برای فردا
خلاصه جامع زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 برای فردا برای فردا  

خلاصه جامع زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021

کد کتاب 142951

کتاب خلاصه جامع زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021

تعداد صفحه
680
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید خلاصه جامع زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021

دارای 22% تخفیف  

کتاب خلاصه جامع زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021

فصل1: مولکول ها،سلول ها و موجودات مدل

فصل2: ساختارهای شیمیایی

فصل3: ساختار و عملکرد پروتئین ها

فصل4: کشت و مشاهده سلول ها

فصل5: مکانیسم های پایه ای ژنتیک مولکولی

فصل6: تکنیک های ژنتیک مولکولی

فصل7: ژن ها،ژنومیک و کروموزوم ها

فصل8: تنظیم رونویسی ژن

فصل9: مکانیسم های تنظیم بیان ژن پس از رونویسی

فصل10: ساختار غشای زیستی

فصل11: انتقال یون ها و مولکول های کوچک از غشا

فصل12: انرژی زایی سلولی

فصل13: انتقال پروتئین ها به سمت غشاها و اندامک ها

فصل14: تردد وزیکولی،تشریح و اندوسیتوز

فصل15: گیرنده ها، هورمون ها و پیام رسانی سلولی

فصل16: کنترل بیان ژن توسط مسری های پیام رسانی

فصل17: سازماندهی سلول و حرکت I :میکروفیلامنت ها (ریز رشته ها)

فصل18: سازمان بندی و تحرک سلولی II :میکروتوبول ها و فیلامنت های حدواسط

فصل19: چرخه سلولی در یوکاریوت ها

فصل20: یکپارچگی سلول ها در بافت ها

فصل21: پاسخ سلول به محیط اطراف خود

فصل22: سلول های بنیادی،عدم تقارن و مرگ سلولی

فصل23: سلول های سیستم عصبی

فصل24: ایمونولوژی

فصل25: سرطان

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند