1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانشناسی شخصیت
  4. مهارت‌های زناشویی
مهارت‌های زناشویی ارجمند
مهارت‌های زناشویی ارجمند ارجمند  

مهارت‌های زناشویی

کد کتاب 142944

کتاب مهارت‌های زناشویی

تعداد صفحه
288
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مهارت‌های زناشویی

دارای 3% تخفیف  

کتاب مهارت‌های زناشویی

کتاب مهارت‌های زناشویی

بخش اول: مهارتهای پایه فصل اول: مهارت گوش دادن

تاریخچه

پایه نظری

مدت زمان لازم براي کسب مهارت

ارزیابی موانع گوش دادن

گوش دادن فعال

فصل دوم : مهارت ابراز احساسها و بیان نیازها 

تاریخچه

پایه نظری

مدت زمان لازم براي کسب مهارت

شناسایی احساسها

ابراز احساسها

به صورت نمایشنامه درآوردن نیازها

فصل سوم: مهارت تقویت دو جانبه

تاریخچه

پایه نظری

مدت زمان لازم برای کسب مهارت

دستورالعملهای تقویت دوجانبه

ملاحظات خاص

بخش دوم: مهارتهاي پیشرفته فصل چهارم: مهارت ارتباط شفاف

مدت زمان لازم برای کسب مهارت

ده راهکار ارتباط شفّاف 

ارزیابی روابط

برقراري ارتباط با پیامهاي سالم

فصل پنجم: مهارت شناسایی و تغییر تحریفات شناختی

تاریخچه

پایه نظری 

مدت زمان لازم براي کسب مهارت

گوش دادن به افکار

شناسایی تحریفات شناختی 

توجه به رابطهي بین افکارورفتارها

به چالش کشیدن تحریفات شناختی

و ....