1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانشناسی سلامت
  4. تجربه طرحواره‌درمانی از درون
تجربه طرحواره‌درمانی از درون ارجمند
تجربه طرحواره‌درمانی از درون ارجمند ارجمند  

تجربه طرحواره‌درمانی از درون

کد کتاب 142912

کتاب تجربه طرحواره‌ درمانی از درون

تعداد صفحه
360
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید تجربه طرحواره‌درمانی از درون

دارای 3% تخفیف  

کتاب تجربه طرحواره‌ درمانی از درون

بخش 1 برقراری ارتباط و امنیتبخشی : آمادهسازی شرایط برای تمرین با خود درمانی طرحواره

کاربست 1 ارتباط و امنیت بخشی 

کاربست 2 خط پایۀ خودتان را تعیین کنی

 

بخش 2 با درمانی استفاده از مفاهیم طرحواره دۀ خودشناسایی ش، مشکل تان را درک کنید

کاربست 3 شکلگیری طرحوارههای ناسازگار اولیۀ خودتان را درک کنید

کاربست 4 سنجش داستانهای دوران کودکی از طریق تصویرسازی ذهنی 

کاربست 5 خودتان را از منظر طرحوارهدرمانی مفهومبندی کنید

 

بخش 3 برنامه ریزی برای تغییر

کاربست 6 کارکرد ذهنیتها در زندگی کنونی شما

کاربست 7 برنامۀ تغییر طرحوارهدرمانی شما 

 

بخش 4 آغاز تغییر: آگاهی از ذهنیت و مدیریت ذهنیت

کاربست 8 آگاهی از ذهنیتهای مقابلهای ناسازگار

کاربست 9 برنامۀ مدیریت برای ذهنیتهای مقابلهای ناسازگار شما

کاربست 10 از ذهنیتهای منتقد ناکارآمدتان آگاه شوید 

کاربست 11 برنامۀ مدیریت برای ذهنیتهای منتقد ناکارآمد شما 

کاربست 12 ذهنیت بزرگسال سالم خودتان را تقویت کنید

کاربست 13 مرور پیشرفتها و برنامهریزی برای تغییر بیشتر

 

بخش 5 مداخله های تجربهای برای تغییر ذهنیت

کاربست 14 از ذهنیت کودک عصبانی یا کودک تکانشی / بیانضباط خودتان آگاه شوید 

کاربست 15 از ذهنیت کودک آسیبپذیر خودتان آگاه شوید

کاربست 16 برنامۀ مدیریت ذهنیت برای کودک آسیبپذیر شما

کاربست 17 با ذهنیتهای منتقد ناکارآمد خودتان مبارزه کنید

 

و. . . . 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند