1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. ارتوپدی
  4. مدیریت توانبخشی از تئوری تا عمل
مدیریت توانبخشی از تئوری تا عمل رویان پژوه
مدیریت توانبخشی از تئوری تا عمل رویان پژوه رویان پژوه  

مدیریت توانبخشی از تئوری تا عمل

کد کتاب 142887

کتاب مدیریت توانبخشی از تئوری تا عمل

تعداد صفحه
528
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
-
نوبت چاپ

خرید مدیریت توانبخشی از تئوری تا عمل

دارای 10% تخفیف  

کتاب مدیریت توانبخشی از تئوری تا عمل

مقدمه

فصل 1 تاریخچه ناتوانی و معلولیت
دوران اولیه
معلولیت در عصر حاضر
تاریخچه تأمین اجتماعی و بهزیستی در ایران
تاریخچه حمایتهای غیر بیمهای در ایران
توانبخشی در ایران قبل از انقلاب اسلامی
انجمن توانبخشی ایران 
توانبخشی بعد از انقلاب اسلامی

فصل 2 واژه شناسی ناتوانی و معلولیت 
واژه شناسی لاتین 
تاریخچه واژه 
تعریفها
نتیجه گیری


فصل  3 مدلهای ناتوانی معلولیت
نگاهی به مدلهای مطرح در ناتوانی/معلولیت
تحولات مدلها بعد از جنگ جهانی دوم
6مدیریت توانبخشی از تئوری تا عمل
بازنگریهای مدلهای گذشته در دهه 79 

فصل 4 شناخت ICFدر توانبخشی، مقدمهای برای طبقه بندی عملکرد
ICFچیست؟
چگونه میتوان از ICFاستفاده کرد؟
کجا میتوان ICFرا بکار برد؟ 
چه دادههایی را میتوان با ICFسازمان داد؟
ICFچه چیزی را طبقهبندی میکند؟ 
ساختار کدگذاری در ICFچیست؟
برای به دست آوردن اطلاعات مربوط به ICFاز کدام روش باید استفاده کرد؟ 

فصل 5 اخلاق در ناتوانی، توانبخشی و ناتوانی/معلولیت از دید اسلام
اخلاق در توانبخشی
کدهای اخلاقی در توانبخشی
کدهای اخلاقی بینایی سنجی
اصل اخلاقی 130 
اصل اخلاقی 131 
اصل اخلاقی 132
اصل اخلاقی 133
کدهای اخلاقی فیزیوتراپی 
کدهای اخلاقی در کاردرمانی 
اجزای کلیدی کدهای اخلاقی مشاوران توانبخشی
ناتوانی/معلولیت از دیدگاه اسلام
کاربرد واژههای مرتبط با ناتوانی در قرآن

فصل 6 حقوق افراد دارای ناتوانی معلولیت
مقدمه
حقوق اساسی شهروندی
ظهور جهانی حقوق افراد دارای ناتوانی/معلولیت
کنوانسیون حقوق افراد دارای ناتوانی/معلولیت
قوانین ویژه افراد دارای ناتوانی/معلولیت در ایران

فصل 7 توانبخشى مبتنى بر جامعه
مقدمه
زمینه های ایجاد طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه
اهداف راهبردی توانبخشی مبتنی بر جامعه
اصول توانبخشی مبتنی بر جامعه
مزایای کاربرد برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه
اصول مشترک، در اجرای توانبخشی مبتنی بر جامعه
روستاها، اولویت اجرای توانبخشی مبتنی بر جامعه

فصل 8 آمار افراد دارای ناتوانی/معلولیت
مقدمه
آمارهای جهانی از ناتوانی و معلولیت 
میزان شیوع ناتوانی
میزان شیوع ناتوانی و معلولیت در ایران
اندازهگیری ناتوانی و معلولیت
استفاده از دادههای ثبتی 
نتیجه گیری


فصل 9 چشم انداز توانبخشی
مقدمه
عمومیت ناتوانی 
واژهشناسی و تعریف توانبخشی 
اهداف توانبخشی
چند مفهوم مهم در خدمات توانبخشی
توانبخشی به عنوان یک فرایند چند رشتهای
مراحل توانبخشی
نقش متخصصین بالینی توانبخشی
مدیریت توانبخشی از تئوری تا عمل
جستجو در منابع توانبخشی در وب 
دایرةالمعارفهای ناتوانی و توانبخشی 

بخش دوم مروری بر تئوریها، مکاتب، سبکهای مدیریت و رهبری


فصل 10آشنائی با تاریخچه مدیریت و رهبری 
مقدمه
تکامل تئوریها و سبکهای مدیریت و رهبری 
مکتبهای علمی مدیریت 
رویکرد مکتب کلاسیک
نظریه مدیریت علمی 
اصول مدیریت
نظریه اصول گرایی (وظیفه گرایی -تخصص گرائی) 
اهمیت تقسیم کار 
طبقه بندی وظایف
تفویض اختیار و عدم تمرکز
رویکرد (مکتب) سیستماتیک 
بنیان گذاران تفکر سیستمی
سازمان در قالب سیستم
هماهنگی و ارتباطات
اصول هماهنگی
ارتباطات 
سازمان رسمی 
عوامل موثر در رفتار گروهی، پویایی گروه
سلسله مراتب نیازها
نظریه نقشهای مدیریتی
نقشهای مهم مدیران
مروری بر رهبری

فصل 11برنامه ریزی

مقدمه
اهمیت برنامه ریزی
انواع رویکردهای برنامه ریزی
مراحل برنامه ریزی تعاملی
مزایای برنامهریزی استراتژیک
ویژگیهای برنامهریزی استراتژیک
برنامهریزی استراتژیک در بخش دولتی 
خلاصهای از برنامهریزی استراتژیک و مدل برایسون
نتیجه گیری


فصل 12سازماندهی
مقدمه
سازماندهی
چارت سازمانی 
تقسیم کار
تخصص 
عوامل سازمانی 
عملکرد 
فرآیند یا تجهیزات
پستهای کارمندی و یا مدیریتی
نتیجه گیری


فصل 13کنترل، پایش، ارزشیابی و ارزیابی 
مقدمه
اهمیت کنترل، بازرسی و نظارت
پایش برنامه ها
ارزشیابی 
روشهای غیر متدوال
خطای (اثر) هالهای
خصوصیات شخصیتی فرد ارزشیابی کننده
ارکان ارزیابی عملکرد منابع انسانی
دیدگاههای سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد
فرایند ارزیابی عملکرد 
مدلهای نوین ارزیابی عملکرد سازمانی
10مدیریت توانبخشی از تئوری تا عمل
نتیجه گیری


فصل 14 آشنائی با مهارتهای بودجه بندی و بودجه ریزی
مقدمه
نظارت مالی چگونه و توسط چه کسی انجام میگیرد؟
حسابرسی داخلی 
برنامهریزی جهت جذب کمکها
اجزای طرح در خواست کمک مالی 
تطبیق سرمایه 
نتیجه گیری


فصل 15ارتقاء شغلی
مقدمه 
رضایت شغلی و عوامل موثر بر عملکرد
استرس و خستگی
تئوری ایجاد انگیزه
پرداخت پاداش
توسعه (پیشرفت) شغلی 
نتیجه گیری


فصل 16تغییر شغل
مقدمه
دیدگاه کارمندان 
دیدگاه کار فرما
تغییر شغل اجباری.
نتیجه گیری

و...