<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. سلول لوین
سلول لوین اندیشه رفیع
سلول لوین اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

سلول لوین

کد کتاب 104155

کتاب سلول لوین

تعداد صفحه
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید سلول لوین

دارای 5% تخفیف  

کتاب سلول لوین

فصل1:سلول چیست؟
فصل2:بیوانرژتیک و متابولیسم سلولی
فصل3:همانند سازی، تعمیر و نوترکیبی DNA
فصل4:تنظیم و بیان ژن
فصل5:ساختار و عملکرد پروتئین
فصل6:انتقال یون ها و مولکول های کوچک از عرض غشا
فصل7:هدفمندسازی پروتئین ها برای قرار گرفتن در غشا
فصل8:عبور و مرور پروتئین بین غشاها
فصل9:ساختار و انتقال
فصل10:کروماتین و کروموزوم
فصل11:ریزلوله ها
فصل12:اکتین
فصل13:رشته های حد واسط
فصل14:میتوز
فصل15:تنظیم چرخه سلولی
فصل16:آپوپتوز
فصل17:سرطان
فصل18:اصول پیام رسانی سلولی
فصل19:ماتریکس خارج سلولی و چسبندگی سلول

فصل20:زیست شناسی سلولی پروکاریوتی
بخش هفتم : سلول های پروکاریوتی و گیاهی
فصل21:زیست شناسی سلول گیاهی

کتاب های مرتبط با سلول لوین

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند