1. انتشارات جعفری نوین
 2. پرستاری و مامایی
 3. پرستاری
 4. تیلور مفاهیم پرستاری بخش اول
تیلور مفاهیم پرستاری بخش اول

تیلور مفاهیم پرستاری بخش اول

کد کتاب 100372

کتاب تیلور مفاهیم پرستاری بخش اول

تعداد صفحه
525
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید تیلور مفاهیم پرستاری بخش اول

دارای 10% تخفیف  

کتاب تیلور مفاهیم پرستاری بخش اول 

 1. سلامت و بیماری
 2. پرستاری و حمایت از بیمار
 3. ارزشها و اصول اخلاقی
 4. مسائل قانونی در حرفه پرستاری
 5. تداوم در امر مراقبت
 6. مهارتهای ترکیبی و تفکر انتقادی در فرایند پرستاری
 7. ارزیابی و شناخت
 8. تشخیص دادن
 9. تعیین برایند مورد انتظار و برنامه ریزی
 10. اجرا
 11. ارزشیابی
 12. ثبت کتبی گزارش به عنوان سند
 13. ارتباط گر
 14. علایم حیاتی
 15. ایمنی ، امنیت و آمادگی در موارد اورژانس
 16. گندزدایی
 17. مهارتهای شناختی
 18. فعالیت

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند