1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. ژنتیک
 4. مروری جامع بر مهندسی ژنتیک
مروری جامع بر مهندسی ژنتیک برای فردا
مروری جامع بر مهندسی ژنتیک برای فردا برای فردا  

مروری جامع بر مهندسی ژنتیک

کد کتاب 103334

کتاب مروری جامع بر مهندسی ژنتیک

تعداد صفحه
669
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مروری جامع بر مهندسی ژنتیک

دارای 25% تخفیف  

کتاب مروری جامع بر مهندسی ژنتیک

 1. مقدمه
 2. تکنیک های پایه
 3. برش و اتصال ملکول DNA
 4. اسا زیستی وکتورهای پلاسمیدی و فاژمیدی
 5. کاسمید،پلاسمید و سایر ناقل های پیشرفته
 6. راه کارهای کلونینگ ژن
 7. توالی یابی ژن ها و قطعات کوتاه DNA
 8. تغییر ژن ها: القای موتاسیون هدفمندو مهندسی پروتئین
 9. بیوانفورماتیک
 10. فرآیند کلونینگ در میزبان های باکتریای جز E.Coli
 11. کلونینگ در Saccharomyces cervisiae و دیگر قارچ ها
 12. انتقال ژن به سلول های حیاتی
 13. دستورزی ژنتیک در حیوانات
 14. انتقال ژن به گیاه
 15. فناوری های پیشرفته تراریخت سازی
 16. سازماندهی و ساختمان ژنوم
 17. نقشه برداری و توالی یابی ژنوم
 18. ژنومیک مقایسه ای
 19. جهش زایی و تداخل در مقیاس بالا
 20. آنالیز ترانسکریپتوم
 21. پروتئومیکس 1،بررسی های بیانی و شناسایی پروتئین ها
 22. پروتئومیکس 2،بررسی ساختار پروتئین ها
 23. پروتئومیکس 3،میانکنش های پروتئینی
 24. متابولومیکس و شبکه های سراسری بیوشیمیایی
 25. کاربردهای ژنومیکس: درک مبانی ناهنجاری پلی ژنتیک و شناسایی لوکوس های مربوط به صفات کمی
 26. کاربرد فناوری DNA نوترکیب

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند