1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. میکروب شناسی مورای جلد دوم 2021 ویروس شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی
میکروب شناسی مورای جلد دوم 2021 ویروس شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی ابن سینا
میکروب شناسی مورای جلد دوم 2021 ویروس شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی ابن سینا ابن سینا  

میکروب شناسی مورای جلد دوم 2021 ویروس شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی

کد کتاب 132780

کتاب ميکروب شناسي موراي جلد دوم 2021

ویروس شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی

تعداد صفحه
664
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید میکروب شناسی مورای جلد دوم 2021 ویروس شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی

دارای 20% تخفیف  

کتاب ميکروب شناسي موراي جلد دوم 2021 ویروس شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی

بخش پنجم : ویروس شناسی

فصل 36 : طبقه بندی، ساختمان و تکثیر ویروسی

فصل 37 : مکانیسم های پاتوژنز ویروسی

فصل 38 : نقش ویروس ها در بیماری

فصل 39 : تشخیص آزمایشگاهی بیماری های ویروسی

فصل 40 : عوامل ضد ویروسی و کنترل عفونت

فصل 41 : پاپیلوما ویروس ها و پولیوماویروس ها

فصل 42 : آدنو ویروس ها

فصل 43 : هرپس ویروس های انسانی

فصل 44 : پاکس ویروس ها

فصل 45 : پاروویروس ها

فصل 46 : پیکورناویروس ها

فصل 47 : کوروناویروس ها و نوروویروس ها

فصل 48 : پارامیکسوویروس ها

فصل 49 : ارتومیکسوویروس ها

فصل 50 : رابدوویروس ها، فیلوویروس ها و برونوویروس ها

فصل 51 : رئوویروس ها

فصل 52 : توگاویروس ها و فلاوی ویروس ها

فصل 53 : بونیاویریده و آرناویریده

فصل 54 : رتروویروس ها

فصل 55 : ویروس های هپاتیت

فصل 55 : بیماری های پریون

بخش ششم: قارچ شناسی

فصل 57 : طبقه بندی، ساختار و تکثیر قارچ ها

فصل 58 : پاتوژنز بیماری قارچی

فصل 59 : نقش قارچ ها در بیماری

فصل 60 : تشخیص آزمایشگاهی بیماری های قارچی

فصل 61 : عوامل ضد قارچی

فصل 62 : بیماری های قارچی سطحی و جلدی

فصل 63 : بیماری های قارچی زیر جلدی

فصل 64 : فونت های قارچی سیستمیک ناشی از قارچ های دوشکلی

فصل 65 : عفونت های قارچی فرصت طلب

فصل 66 : عفونت های قارچی و شبه قارچی غیرمعمول یا با عامل نامعین

بخش هفتم : انگل شناسی

فصل 67 : طبقه بندی، ساختار و تکثیر

فصل 68 : پاتوژنز بیماری های انگلی

فصل 69 : نقش انگل ها در بیماری

فصل 70 : تشخیص آزمایشگاهی بیماری انگلی

فصل 71 : عوامل ضد انگلی

فصل 72 : پروتوزوآهای رودهای و ادراری-تناسلی

فصل 73 : پروتوزوآهای خون و بافت

فصل 74 : نماتودها

فصل 75 : ترماتودها

فصل 76 : سستودها

فصل 77 : آرتروپودها

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند