1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. جراحی
  4. مجموعه فیلم‌های آموزشی اعمال جراحی سرپایی
مجموعه فیلم‌های آموزشی اعمال جراحی سرپایی ارجمند

مجموعه فیلم‌های آموزشی اعمال جراحی سرپایی

کد کتاب 132775

کتاب مجموعه فیلم‌های آموزشی اعمال جراحی سرپایی

جراحی پای دیابتی+ خارج کردن جسم خارجی و کاتتریزاسیون ورید فمورال درنوزادان وسوچور کردن

تعداد صفحه
0
چاپ
زبان
سال نشر

خرید مجموعه فیلم‌های آموزشی اعمال جراحی سرپایی

دارای 3% تخفیف  

کتاب مجموعه فیلم‌های آموزشی اعمال جراحی سرپایی

کتاب های مرتبط با مجموعه فیلم‌های آموزشی اعمال جراحی سرپایی