1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. میکروب شناسی مورای جلد اول 2021 باکتری شناسی - ایمنی شناسی
میکروب شناسی مورای جلد اول 2021 باکتری شناسی - ایمنی شناسی ابن سینا
میکروب شناسی مورای جلد اول 2021 باکتری شناسی - ایمنی شناسی ابن سینا ابن سینا  

میکروب شناسی مورای جلد اول 2021 باکتری شناسی - ایمنی شناسی

کد کتاب 132769

کتاب ميکروب شناسي موراي جلد اول 2021

باکتری شناسی - ایمنی شناسی

تعداد صفحه
544
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید میکروب شناسی مورای جلد اول 2021 باکتری شناسی - ایمنی شناسی

دارای 8% تخفیف  

کتاب ميکروب شناسي موراي جلد اول 2021 باکتری شناسی - ایمنی شناسی

بخش اول : مقدمه

فصل 1 : مقدمه ای بر میکروب شناسی پزشکی

فصل 2 : میکروبیوم انسانی در سلامتی و بیماری

فصل 3 : استریلیزاسیون، ضد عفونی و گند زدایی

بخش دوم : جنبه های کلی تشخیص آزمایشگاهی

فصل 4 : میکروسکوپی و کشت در شرایط آزمایشگاهی

فصل 5 : تشخیص مولکولی

فصل 6 : تشخیص سرولوژیکی

بخش سوم : اصول پایه در پاسخ ایمنی

فصل 7 :اجزای پاسخ های حفاظتی میزبان

فصل 8 : پاسخ های ذاتی میزبان

فصل 9 : پاسخ های ایمنی اختصاصی آنتی ژ

فصل 10 : پاسخ های ایمنی اختصاصی آنتی ژن

فصل 11 : واکسن های ضد میکروبی

بخش چهارم : باکتری شناسی

فصل 12 : رده بندی، ساختار و تکثیر باکتری ها

فصل 13 : متابولیسم باکتری ها و ژنتیک

فصل 14 : مکانیسم پبیماری زایی باکتری ها

فصل 12 : نقش باکتری ها در ایجاد بیماری

فصل 16 : تشخیص آزمایشگاهی بیماری های باکتریایی

فصل 17 : عوامل ضد باکتریایی

فصل 18 : استافیلوکوک و کوکسی های گرم مثبت مرتبط

فصل 19 : استرپتوکک و انتروکک

فصل 20 : باسیلوس

فصل 21 : لیستریا و باکتری های گرم مثبت مهم

فصل 22 : مایکوباکتریوم و باکتری های اسیدفاست مرتبط

فصل 23 : نایسریا و جنس های مرتبط

فصل 24 : هموفیلوس و باکتری های مرتبط

فصل 25 : انتروباکتریاسیه

فصل 26 : ویبریو و باکتری های مرتبط

فصل 27 : سودوموناس و باکتری های مرتبط

فصل 28 : کمپیلوباکتر و هلیکوباکتر

فصل 29 : باسیل های گرم منفی متفرقه

فصل 30 : کلستریدیوم

فصل 31 : باکتری های بی هوازی بدون اسپور

فصل 32 : ترپونما، بورلیا و لپتوسپیرا

فصل 33 : مایکوپلاسما

فصل 34 : ریکتزیا ارلیشیا و باکتری های مرتبط

فصل 35 : کلامیدیا

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند