1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. تست گوارش وکبد دکتر کرمی Think & Learn
تست گوارش وکبد دکتر کرمی  Think & Learn طرلان
تست گوارش وکبد دکتر کرمی  Think & Learn طرلان طرلان  

تست گوارش وکبد دکتر کرمی Think & Learn

کد کتاب 132694

کتاب تست گوارش وکبد دکتر کرمی  Think & Learn


خرید تست گوارش وکبد دکتر کرمی Think & Learn

دارای 3% تخفیف  

کتاب تست گوارش وکبد دکتر کرمی  Think & Learn

منطبق بر رفرنس داخلی هاریسون و سسیل

شامل تست های شناسنامه دار امتحانات دستیاری و پیش کارورزی و تالیفی