<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. تست بیماری های ریه دکتر کرمی Think & Learn
تست بیماری های ریه دکتر کرمی  Think & Learn طرلان

تست بیماری های ریه دکتر کرمی Think & Learn

کد کتاب 132693

کتاب تست بیماری های ریه دکتر کرمی  Think & Learn

زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید تست بیماری های ریه دکتر کرمی Think & Learn

دارای 3% تخفیف  

تست بیماری های ریه دکتر کرمی  Think & Learn

منطبق بر رفرنس امتحانات دستیاری و پیش کارورزی داخلی هاریسون و سسیل جدید

شامل تست های شناسنامه دار و تالیفی

 

کتاب های مرتبط با تست بیماری های ریه دکتر کرمی Think & Learn