1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. انگل شناسی پزشکی برای دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی
انگل شناسی پزشکی برای دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی علمی سنا
انگل شناسی پزشکی برای دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی علمی سنا علمی سنا  

انگل شناسی پزشکی برای دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی

کد کتاب 132441

کتاب انگل شناسی پزشکی برای دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی

تعداد صفحه
144
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید انگل شناسی پزشکی برای دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی

دارای 5% تخفیف  

کتاب انگل شناسی پزشکی برای دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی

فصل اول: مقدمات انگل شناسی

بخش اول: تک یاخته شناسی پزشکی

فصل دوم: کلیات تک یاخته شناسی

فصل سوم: تکیاخته های دستگاه گوارش و اعضای تناسلی

فصل چهارم: اپی کمپلکسا

فصل پنجم: مژهداران

فصل ششم: میکروسپورا

فصل هفتم: تاژکداران خون و نسج

فصل هشتم: مالریا

فصل نهم: بابزیا

بخش دوم: کرم شناسی پزشکی

فصل دهم: طبقه بندی کرم‌های انگلی

فصل یازدهم: ترماتودها

فصل دوازدهم: سستودها

فصل سیزدهم: نماتودها

فصل چهاردهم: آکانتوسفالا