<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. زنان/ مامایی
  4. روانپزشکی برای دانشجویان مامایی
روانپزشکی برای دانشجویان مامایی گلبان
روانپزشکی برای دانشجویان مامایی گلبان گلبان  

روانپزشکی برای دانشجویان مامایی

کد کتاب 132376

کتاب روانپزشکی برای دانشجویان مامایی

تعداد صفحه
356
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید روانپزشکی برای دانشجویان مامایی

دارای 5% تخفیف  

کتاب روانپزشکی برای دانشجویان مامایی

فصل1: معاینه و تشخیص در روان پزشکی

  مصاحبه روان پزشکی، شرح حال و معاینه وضعیت روانی

  گزارش روان پزشکی و پرونده پزشکی

  مقیاس های درجه بندی روان پزشکی

  عصب روانشناسی بالینی و ارزیابی هوش بزرگسالان

  ارزیابی شخصیت بزرگ سالان و کودکان

  ارزیابی عصبر روانشناختی و شناختی کودکان

  ارزیابی های پزشکی و آزمون های آزمایشگاهی در روان پزشکی

  تصویر برداری عصبی

  معاینه جسمی بیمار روان پزشکی

فصل2: طبقه بندی در روان پزشکی

فصل3: تمایلات جنسی و کژکاری های جنسی انسان

  تمایل جنسی بهنجار

  کژکاری های جنسی

  اختلالات پارافیلیک (انحرافات جنسی)

فصل4: نارضایتی جنسیتی

فصل5: روان پزشکی و طب تولیدمثل

فصل6: تحول در نوزادی کودکی و نوجوانی

فصل7: بزرگ سالی

فصل8: مرگ، مردن و داغ دیدگی

فصل9: ناگفته ها

کتاب های مرتبط با روانپزشکی برای دانشجویان مامایی