1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس 2019
مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس 2019 اندیشه رفیع
مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس 2019 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس 2019

کد کتاب 132334

کتاب مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس 2019

تحت نظارت: پروین پاسالار

تعداد صفحه
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس 2019

دارای 25% تخفیف  

کتاب مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس 2019

فصل1: سلول ها: واحدهای پایه ی حیات

  یگانگی و تنوع سلول ها

  سلول ها در زیر میکروسکوگ

  سلول پروکاریوتی

  سلول یوکاریوتی

  موجودات مدل

فصل2: ترکیبیات شیمیایی سلول ها

  پیوند های شیمیایی : Chemical bonds

  مولکول های کوچک در سلول ها

  ماکرو مولکول ها در سلول ها

فصل3: انرژی، کاتالیز و بیوسنتز

  استفاده از انرژی توسط سلول ها

  انرژی آزاد و کاتالیز

  بیوسنتز و ناقل های فعال شده

فصل4: ساختمان و عملکرد پروتئین

  شکل و ساختمان پروتئین

  پروتئین ها چگونه عمل می کنند

  پروتئین ها چگونه کنترل می شوند

  پروتئین ها چگونه مطالعه می شوند

فصل5: DNA و کروموزوم ها

  ساختار DNA

  ساختار کروموزوم های یوکاریوتی

  تنظیم ساختمان کروموزوم

فصل6: همانندسازی، ترمیم و نوترکیبی DNA

  همانندسازی DNA

  ترمیم DNA

فصل7: از DNA تا پروتئین: چگونه سلول ها ژنوم را می خوانند

  از DNA تا RNA

  از RNA تا پروتئین

  RNA و منشاء حیات

فصل8: کنترل بیان ژن

  مروری بر بیان ژن

  رونویسی چگونه تنظیم می شود

  تولید انواع سلول های تخصص یافته

  کنترل پس از رونویسی

فصل8: ژن و ژنوم ها چگونه تکامل می یابند

  ایجاد تنوع ژنتیکی

  ترسیم شجره نامه خانواده حیات

  عناصر ژنتیکی تحریکی و ویروس ها

  بررسی ژنوم انسان

فصل10: آنالیز ساختار و عملکرد ژن

  جداسازی و کلونیگ مولکول DNA

  کلون سازی DNA با روش PCR

  تعیین توالی DNA

  بررسی عملکرد ژن

فصل11: ساختار غشاء

  دولایه لیپیدی

  پروتئین های غشاء

فصل12: انتقال از میان غشاهای سلول

  اصول انتقال داخل غشایی

  پروتئین های ناقل و عملکرد آن ها

  کانال های یونی و پتانسیل غشاء

  کانال های یونی و انتقال پیام در سلول های عصبی

فصل13: سلول ها چگونه انرژی را از مواد غذایی دریافت می کنند

  تجزیه و بکارگیری قندها و چربی ها

  تنظیم متابولیسم

فصل14: تولید انرژی در میتوکندری و کلروپلاست

  میتوکندری و فسفوریلاسیون اکسیداتیو

  کلروپلاست ها و فتوسنتز

  تکامل سیستم های تولید کننده انرژی

فصل15: اجزاء داخلی سلول و انتقال پروتئین

  اندامک های غشاء دار

  دسته بندی پروتئین

  انتقال وزیکولی

  مسیرهای ترشحی

  مسیرهای اندوسیتوزی

فصل16: پیام رسانی سلولی

  اصول کلی پیام رسانی سلولی

  گیرنده های جفت شونده با G- پروتئین

  گیرنده های جفت شونده با آنزیم

فصل17: اسکلت سلولی

  رشته های حد واسط

  میکروتوبول ها

  رشته های اکتین

  انقباض عضلانی

فصل18: تقسیم سلولی

  مروری بر چرخه سلول

  سیستم کنترل چرخه سلول

  فاز G1

  فاز s

  فاز M

  میتوز

  سیتوکینز

  کنترل تعداد و اندازه سلول

فصل19: تولید مثل جنسی و ژنتیک

  فواید تولید مثل جنسی

  میوز و باروری

  مندل و قاونین توارث

  ژنتیک به عنوان یک ابزار تجربی

  کاوش در ژنتیک انسان

فصل20: اجتماعات سلولی: بافت ها، سلول های بنیادی و سرطان

  ماده زمینه ای خارج سلولی و بافت همبند

  صفحات اپی تلیال و اتصالات سلولی

  سلول های بنیادی و تجدید بافت

  سرطان

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند