<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ایمنی شناسی
  4. الگوریتم ایمونوسرولوژی
الگوریتم ایمونوسرولوژی گروه تالیفی دکتر خلیلی
الگوریتم ایمونوسرولوژی گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  

الگوریتم ایمونوسرولوژی

کد کتاب 132295

کتاب الگوریتم ایمونوسرولوژی

تعداد صفحه
449
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید الگوریتم ایمونوسرولوژی

دارای 5% تخفیف  

کتاب الگوریتم ایمونوسرولوژی

فصل 1: مقدمه بر ایمونولوژی

فصل 2: ساختار آنتی ژن و آنتی بادی، عملکرد و سنجش آن ها

فصل 3: میانکنش های آنتی ژنی و آنتی بادی

فصل 4: آگلوتیناسیون

فصل 5: پرسیپیتاسیون

فصل 6: فلوکولاسیون

فصل 7: تکنیک های ایمونواسی

فصل 8: تست های نشاندار نوع I- آنزیم ایمونواسی

فصل 9: تست های نشاندار نوع I- ایمونوفلورانس

فصل 10: تست های نشاندار نوع I- الکتروکمیلومینسانس

فصل 11: تست های نشاندار نوع I- رادیوایمونواسی

فصل 12: انواع تکنیک های استفاده از نشانگرها در ایمونواسی

فصل 13: نفلومتری و توربیدومتری

فصل 14: تست های سنجش کمپلمان

فصل 15: پروتئین واکنشی C

فصل 16: تکثیر لنفوسیتی

فصل 17: سنجش سایتوتوکسیسیتی

فصل 18: آپوپتوز و نکروز

فصل 19: تکنیک های الکتروفورز

فصل 20: انواع روش های روماتوگرافی

فصل 21: واکنش های زنجیره ای پلیمراز

فصل 22: کشت سلول

فصل 23: فلوسایتومتری

فصل 24: آنتی بادی مونوکلونال

فصل 25: ایمونوهیستوشیمی

فصل 26: هپاتیت ویروسی

فصل 27: مونونوکلئوز عفونی

فصل 28: عفونت سایتومگالوویروس، آبله مرغان و سرخجه

فصل 29: سیفلیس

فصل 30: عفونت های استرپتوکوکی

فصل 31: سالمونلوزیس، هلیکوباکتر پیلوری و ریکتزیوزیس

فصل 32: بروسلوز یا تب مالت

فصل 33:  توکسوپلاسموزیس

فصل 34: لوپوس اریتماتوز سیستمیک

فصل 35: آرتریت روماتوئید

فصل 36: نقص ایمنی شدید مرکب

فصل 37: نقص چسبندگی لکوسیتی

فصل 38: سندرم نقص ایمنی اکتسابی

فصل 39: تومور

فصل 40: ایمونوسرولوژی پیوند

فصل 41: ازدیاد حساسیت

فصل 42: انواع تست های پوستی

کتاب های مرتبط با الگوریتم ایمونوسرولوژی