1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. بیوشیمی استرایر 2019 جلد دوم
بیوشیمی استرایر 2019 جلد دوم اندیشه رفیع
بیوشیمی استرایر 2019 جلد دوم اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

بیوشیمی استرایر 2019 جلد دوم

کد کتاب 132258

کتاب بیوشیمی استرایر 2019 جلد دوم

تحت نظارت : دکتر پروین پاسالار

تعداد صفحه
684
چاپ
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید بیوشیمی استرایر 2019 جلد دوم

دارای 25% تخفیف  

کتاب بیوشیمی استرایر 2019 جلد دوم

فصل18: فسفریله شدن اکسایشی

فصل19: واکنش های نوری فتوسنتز

فصل20: چرخه کالوین و مسیر پنتوز فسفات

فصل21: متابولیسم گلیکوژن

فصل22: متابولیسم اسید چرب

فصل23: بازیافت پروتئین و کاتابولیسم اسید های آمینه

فصل24: بیوسنتز اسید های آمینه

فصل25: بیوسنتز نوکلئوتید

فصل26: بیوسنتز لیپید های غشایی و استروئید ها

فصل27: یکپارچگی متابولیسمی

فصل28: همانند سازی، ترمیم و نوترکیبی DNA

فصل29: سنتز و پردازش RNA

فصل30: سنتز پروتئین

فصل31: کنترل بیان ژن در پروکاریوت ها

فصل32: کنترل بیان ژن در یوکاریوت ها

فصل33: سیستم های حسگر

فصل34: سیستم ایمنی

فصل35: موتور های مولکولی

فصل36: توسعه دارو

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند