1. انتشارات جعفری نوین
  2. طب سنتی
  3. کتاب قرابا دین معصومی
کتاب قرابا دین معصومی چوگان

کتاب قرابا دین معصومی

کد کتاب 103208

کتاب طب سنتی

کتاب قرابا دین معصومی

این کتاب شامل هفت مقاله میباشد .

  1. در بیان انواع معاجین
  2. در بیان اشربه و لعوقات و مربیات و ربوب و انواع سکنجبین و مسمنات
  3. در بیان حبوب و اقراص و سفوفات و سنونات و ذرورات و نفوخات و بخارات و مشمومات
  4. در بیان مائیات و ما یشبه بالماء فی القوام
  5. در ذکر ضمادات و اطلیه و غسولات خضابات و ادهان و قیروطی مجملا
  6. در بیان مقیئات و انواع حقنه ها و شیافات مسهل و غیر مسهل و فرزجات
  7. در ادویه عین
تعداد صفحه
513
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کتاب قرابا دین معصومی

کتاب طب سنتی

کتاب قرابا دین معصومی

قرابادین معصومی شیرازی تقریبا دارای 2050 نسخه است و توسط حکیمی نگارش یافته که علمیت و تسلط بر دانش طب داشته که از چینش و گزینش و ادبیات او آشکار است ، از دیگر نشانه های شایستگی قرابادین معصومی آوردن نسخه های متعدد برای بیماری هایی است که دچار شدن بدان بسیار و یا دارای حالت های مختلفی هستند.

 

کتاب های مرتبط با کتاب قرابا دین معصومی