<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. طب سنتی
  3. مفرح القلوب
مفرح القلوب چوگان
مفرح القلوب چوگان چوگان  

مفرح القلوب

کد کتاب 103179

کتاب مفرح القلوب

تعداد صفحه
772
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مفرح القلوب

کتاب مفرح القلوب

ارکان، امزجه،اخلاط،اعضا،ارواح،قوی،افعال،ونسبت این ها به طبیعت از این جهت است که بعضی از این ها ماده است مزوی طبیعت را و آن ارکان و اخلاط و اعضا و ارواح است و بعضی صورت است مر آن را و و آن امزجه و قوی است. زیرا که امزجه صورت اولی است و قوی صورت ثانیه ، و بعضی غایت است مر آن را و آن افعال است. و می تواند که امور مذکوره را به طریق مسطور ، ماده و صورت طبیعت گویند. 

کتاب مفرح القلوب

فی الامور الطبیعیة

فی التشریح

فی احوال بدن الانسان

فی النبض و التفسره

تدبیر تندرستان و معالجه بیماران 6

کتاب های مرتبط با مفرح القلوب

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند