1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. آزمون های استخدامی
  4. آزمون های استخدامی دیوان محاسبات کل کشور
آزمون های استخدامی دیوان محاسبات کل کشور

آزمون های استخدامی دیوان محاسبات کل کشور

کد کتاب 103117

آزمون استخدامی دیوان محاسبات کل کشور

تعداد صفحه
407
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ
نویسنده

خرید آزمون های استخدامی دیوان محاسبات کل کشور

کتاب کتاب  آزمون استخدامی دیوان محاسبات کل کشور 

کتاب کتاب  آزمون استخدامی دیوان محاسبات کل کشور 

کتاب کتاب  آزمون استخدامی دیوان محاسبات کل کشور 

فهرست

حسابداری

اصول حسابداری

پاسخ نامه اصول حسابداری

حسابداری صنعتی

پاسخ نامه حسابداری صنعتی

حسابداری دولتی

پاسخ نامه حسابداری دولتی

حسابداری شرکت ها

پاسخ نامه حسابداری شرکت ها

حسابرسی

پاسخ نامه حسابرسی

اقتصاد خرد و کلان

پاسخ نامه اقتصاد خرد و کلان

مالیه عمومی و بودجه

 پاسخ نامه مالیه عمومی و بودجه

حقوق تجارت

پاسخ نامه حقوق تجارت

حقوق مدنی

پاسخ نامه حقوق مدنی

اشخاص مشمول مالیات

پاسخ نامه اشخاص مشمول مالیات

حقوق اداری به همراه پاسخ نامه

کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری به همراه پاسخ نامه کلیدی

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری

تئوری های مدیریت

پاسخ نامه تئوری های مدیریت

 

کتاب های مرتبط با آزمون های استخدامی دیوان محاسبات کل کشور