1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ایمنی شناسی
  4. ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2018
ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2018

ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2018

کد کتاب 100308

کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2018

تعداد صفحه
788
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2018

کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018

  1. ویژگی ها و مرور کلی پاسخ های ایمنی 
  2. سلول ها و بافت های سیستم ایمنی 
  3. گردش و مهاجرت لکوسیت ها به درون بافت ها 
  4. ایمنی ذاتی 
  5. آنتی بادی و آنتی ژن ها 
  6. عرضه آنتی ژن به لنفوسیت های T و کارکردهای مولکول های مجموعه اصلی سازگاری بافتی
  7. گیرنده های ایمنی و انتقال پیام

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند