1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. برونر سودارث 2018 داخلی جراحی جلد2 مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی در پرستاری
برونر سودارث 2018 داخلی جراحی جلد2  مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی در پرستاری اندیشه رفیع
برونر سودارث 2018 داخلی جراحی جلد2  مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی در پرستاری اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

برونر سودارث 2018 داخلی جراحی جلد2 مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی در پرستاری

کد کتاب 103054

کتاب برونر سودارث داخلی جراحی جلد2  مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی در پرستاری

تعداد صفحه
219
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید برونر سودارث 2018 داخلی جراحی جلد2 مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی در پرستاری

دارای 21% تخفیف  

کتاب برونر سودارث داخلی جراحی جلد2  مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی در پرستاری
 

کتاب برونر سودارث داخلی جراحی جلد2  مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی در پرستاری
 

کتاب برونر سودارث داخلی جراحی جلد2  مفاهیم بیوفیزیکی

بخش6: تعادل پویا (هومئوستاز)، تنیدگی (استرس) و سازگاری فردی و خانوادگی روانی اجتماعی در پرستاری

بخش7: مروری بر پرستاری بین فرهنگی

بخش8: دیدگاه های ژنتیک و ژنومیک در پرستاری

بخش9: بیماری های مزمن و ناتوانی

بخش10: اصول و روش های توان بخشی

بخش11: مراقبت بهداشتی از سالمندان


 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند