1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ایمنی شناسی
  4. ایمونولوژی وجگانی
ایمونولوژی وجگانی جهاد دانشگاهی
ایمونولوژی وجگانی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی  

ایمونولوژی وجگانی

کد کتاب 100295

کتاب ایمونولوژی وجگانی

تعداد صفحه
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ایمونولوژی وجگانی

کتاب ایمونولوژی وجگانی

کتاب ایمونولوژی وجگانی

فصل 1 : تاریخچه

فصل 2 : ساختار سیستم دفاعی بدن

فصل 3 : انواع سلول های CD4T

فصل 4 : آنتی ژن

فصل 5 : آنتی بادی

فصل 6 : سیستم کمپلمان

فصل 7 : سیستم اصلی سازگاری نسجی

فصل 8 : ایمونوژنتیک

فصل 9 : پردازش و عرضه آنتی ژن

فصل 10 : مولکول های ایمونولوژیک

فصل 11 : انتقال پیام در لنفوسیت ها

فصل 12 : سایتو کاین ها

فصل 13 : کموکاین ها

فصل 14 : ایمنی سلولی

فصل 15 : ایمنی هومورال

فصل 16 : تولرانس

فصل 17 : ایمنی مخاطی

فصل 18 : ایمونولوژی پوست

فصل 19 : ایمونولوژی کبد

فصل 20 : ایمنی ذاتی

فصل 21 : التهاب

فصل 22 : ایمونومتابولیسم

فصل 23 : ایمونوهماتولوژی

فصل 24 : سلول های بنیادی

فصل 25 : نوروایمونو اندوکرینولوژی

فصل 26 : ایمونولوژی باروری و ناباروری

فصل 27 : ازدیاد حساسیت

فصل 28 : خود ایمنی

فصل 29 : ایمونولوژی پیوند اعضا

فصل 30 : ایمونولوژی تومور

فصل 31 : نقص ایمنی

فصل 32 : ایمونولوژی ایدز

فصل 33 : ایمنی در برابر عوامل عفونی

فصل 34 : واکسن ها

فصل 35 : واکنش های آنتی ژن- آنتی بادی

فصل 36 : روش های پیشرفته تشخیصی مولکولی

فصول 37 تا 39 : تازه های ایمونولوژی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند