1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. ارشد و دکتری
  4. گنجینه جامع سوالات ایمنی شناسی
گنجینه جامع سوالات ایمنی شناسی علمی سنا
گنجینه جامع سوالات ایمنی شناسی علمی سنا علمی سنا  
گنجینه جامع سوالات ایمنی شناسی علمی سنا علمی سنا  

گنجینه جامع سوالات ایمنی شناسی

کد کتاب 100292

کتاب گنجینه جامع سوالات ایمنی شناسی

تعداد صفحه
390
چاپ
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید گنجینه جامع سوالات ایمنی شناسی

دارای 5% تخفیف  

 کتاب گنجینه جامع سوالات ایمنی شناسی

فصل اول: آنتی ژن، آنتی بادی، ایمونوژن، سوپر آنتی ژن

فصل دوم: ایمنی ذاتی

فصل سوم:  ارگان های لنفاوی

فصل چهارم: ساختار MHC ، عرضه ی آنتیژن و سلول های عرضه کننده ی آنتیژن

فصل پنجم: لنفوسیت B، لنفوسیت T، انتقال سیگنال و فعال شدن لنفوسیت ها

فصل ششم: سایتوکاین و کموکاین

فصل هفتم: پیوند و رد پیوند

فصل هشتم: تولرانس واتو ایمنی

فصل نهم: ایمنی در برابرعوامل عفونی

فصل دهم: واکسن

فصل یازدهم: بلوغ لنفوسیتی و بازآرایی ژن های پذیرنده آنتی ژنی

فصل دوازدهم: کمپلمان

فصل سیزدهم: واکنش های ازیاد حساسیت

فصل چهاردهم: تومور

فصل پانزدهم: مولکولهای سطحی

فصل شانزدهم: تکنیکهای آزمایشگاهی

فصل هفدهم: HIV

فصل هجدهم: آپوپتوز

فصل نوزدهم: گیرنده های FC

فصل بیستم: ایمونوهماتولوژی

فصل بیست و یکم : نقص ایمنی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند