1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. اصول بیوشیمی لنینجر 2017 جلد2
اصول بیوشیمی لنینجر 2017 جلد2 اندیشه رفیع
اصول بیوشیمی لنینجر 2017 جلد2 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

اصول بیوشیمی لنینجر 2017 جلد2

کد کتاب 102815

کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2017 جلد2

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول بیوشیمی لنینجر 2017 جلد2

دارای 10% تخفیف  

کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2017 جلد2

کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2017  جلد2

بخش دوم

  فصل 13 : بیوانرژتیک و انواع واکنش های بیوشیمیایی

  فصل 14 : گلیکولیز، گلوکونئوژنز و مسیر پنتوز فسفات

  فصل 15 : اصول تنظیم متابولیک

  فصل 16 : چرخه اسید سیتریک

  فصل 17 : کاتابولیسم اسید چرب

  فصل 18 : اکسیداسیون اسیدهای آمینه و ساخت اوره

  فصل 19 : فسفریلاسیون اکسیداتیو

  فصل 20 : بیوسنتز کربوهیدرات ها در گیاهان و باکتری ها

  فصل 21 : بیوسنتز لیپید

  فصل 22 : بیوسنتز اسیدهای آمینه، نوکلئوتیدها و مولکول های مرتبط

  فصل 23 : تنظیم هورمونی و یکپارچگی متابولیسم پستانداران

بخش سوم : مسیرهای اطلاعاتی

  فصل 24 : ژن ها و کروموزوم ها

  فصل 25 : متابولیسم DNA

  فصل 26 : متابولیسم RNA

  فصل 27 : متابولیسم پروتئین

  فصل 28 : تنظیم بیان ژن

پاسخ سوالات فصل ها

واژه یاب

واژه نامه

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند