1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. فیزیولوژی
  4. فیزیولوژی پزشکی گایتون/هال 2016 جلد 1
فیزیولوژی پزشکی گایتون/هال  2016 جلد 1 اندیشه رفیع
فیزیولوژی پزشکی گایتون/هال  2016 جلد 1 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

فیزیولوژی پزشکی گایتون/هال 2016 جلد 1

کد کتاب 100279

کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون/هال  2016 جلد 1

تعداد صفحه
705
چاپ
رنگی
زبان
فارسی
سال نشر
1398
شابک
9789649875880
قطع
وزیری
مترجم
دکتر حوری سپهری
نوبت چاپ
هفتم
نویسنده

خرید فیزیولوژی پزشکی گایتون/هال 2016 جلد 1

دارای 23% تخفیف  

کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون جلد 1

کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال یکی از عمده ترین منابع و مراجع معتبر و ماندگار در علوم زیستی است. با آن که بیش از ده سال از فقدان پروفسور آرتور گایتون فیزیولوژیست نامدار آمریکای می گذرد، این میراث علمی او به همت پروفسور هال و همکاران او، همچنان بازبینی، تکمیل و منتشر می شود و راه آموزش و پژوهش را در فیزیولوژی و کاربردهای آن در پزشکی و علوم زیستی هموار می سازد. تحول و تکاملی که در این کتاب از اولین چاپ آن در سال 1956 تا کتاب حاضر که در سال جاری چاپ شده، خیره کننده و شگفت انگیز است و تاریخچه ای از پیشرفت شتابان شاخه های مختلف زیست شناسی از نیمه دوم قرن بیستم تاکنون را نشان می دهد.

این آخرین ویرایش شامل اصلی ترین مباحث فیزیولوژی انسان و حاصل کار هزاران پژوهشگر زیست شناس است و آخرین دستاوردهای فیزیولوژی پزشکی را در اختیار دانشجویان پزشکی و رشته های مربوط به آن قرار میدهد. شکل های جالب و مناسب و شرح سازوکارهای ملکولی پدیده ها و توضیحات بالینی بیشتر از مزایای آن است که دانشجویان در یادگیری عمقی مطالب و استادان فیزیولوژی را در ارتقای کیفیت درس خود یاری می دهد.

کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون/هال جلد 1

بخش 1 - مقدمه ای بر فیزیولوژی: سلول و فیزیولوژِ عمومی

فصل 1 - سازمان بندی عملکردی بدن اناسن و کنترل «محیط داخلی» 

سلول ها به عنوان واحدهای زنده بدن

مایع خارج سلولی- محیط داخلی

هومئوستاز- حفظ یک محیط داخلی نسبتاً پایدار

دستگاه های کنترل بدن

خلاصه- خودکاری بدن

فصل 2 - سلول و عملکرد آن

سازمان بندی سلول

ساختار فیزیکی سلول

مقایسه سلول حیوانی با اشکال پیش سلولی حیات

دستگاه های عملکردی سلول

حرکت سلول ها

فصل 3 - کنترل ژنتیکی سنتز پروتئین، عملکرد و تولید مثل سلولی

ژن ها در هسته سلول

رمز DNA در هسته سلول به رمز RNA در سیتوپلاسم سلول منتقل می شود - روند رونویسی

سنتز سایر مواد در سلول

کنترل عملکرد ژن و فعالیت بیوشیمیایی در سلول ها

دستگاه ژنتیکی، تکثیر سلولی را هم کنترل می کند

تمایز سلولی

اَپوپتوز- مرگ برنامه ریزی شده سلول

سرطان

بخش 2 - فیزیولوژی غشاءف عصب و عضله 55

فصل 4- انتقال مواد از غشای سلولی

سد لیپیدی و پروتئین های ناقل در غشای سلول

انتشار

«انتقال فعال» مواد از غشا

فصل 5 - پتانسیل های غشاء و پتانسیل های عمل

فیزیک پایه پتانسیل های غشایی

اندازه گیری پتانسیل غشا

پتانسیل استراحت غشای اعصاب

پتانسیل عمل عصب

انتشار پتانسیل عمل

برقراری مجدد شیب غلظت یون های سدیم و پتاسیم پس از پتانسیل عمل - اهمیت متابولیسم انرژِی

وجود کفه در برخی از پتانسیل های عمل

وجود کفه در برخی از پتانسیل های عمل

ریتمیسیته برخی از بافت های تحریک پذیر- تخلیه مکرر

مشخصات خاص هدایت پیام در تنه های عصبی

فصل 6 - انقباض عضله اسکلتی

آناتومی فیزیولوژیک عضله اسکلتی

مکانیسم عمومی انقباض عضله

مکانیسم مولکولی انقباض عضله

خصوصیات انرژی انقباض عضله

ویژگی های انقباض عضله کامل

فصل 7 - تحریک عضله اسکلتی، هدایت عصبی - عضلات و خزدوج شدن تحریک- انقباض

هدایت جریان ها از انتهای عصب به فیبرهای عضله اسکلتی

پتانسیل عمل عضله

مزدوج شدن تحریک یا انقباض

فصل 8 - تحریک و انقباض عضله صاف

انقباض عضله صاف

تنظیم میزان انقباض از طریق یون های کلسیم

کنترل عصبی  هورمونی انقباض عضله صاف

بخش 3 - قلب

فصل 9 - عضله قلب: قلب به عنوان یک پمپ و عملکرد دریچه های قلب

فیزیولوژی عضله قلب

چرخه قلبی

تنظیم عملکرد پمپی قلب

فصل 10 - تحریک ریتمیک قلب

دستگاه تخصصی تحریک و هدایت در قلب

کنترل تحریک و هدایت در قلب

فصل 11 - الکتروکار دیوگرام طبیعی

خصوصیات الکتروکار دیوگرام طبیعی

عبور جریان از اطراف قلب در طول چرخه قلبی

اشتقاق های الکتروکار دیوگرافی

فصل 12 - تفسیر الکتروکاردیوگرافیک اختلالات عضله قلب و جریان خون عرق کرونر: تحلیل بُرداری

اصول تحلیل بُرداری الکتروکاردیوگرام

تحلیل برداری الکتروکاردیوگرام طبیعی

محور الکتریکی میانگین QRS بطنی و اهمیت آن

شرایطی که منجر به ولتاژهخای غیر طبیعی در کمپلکس می شوند

اشکال طولانی و غیر عادی کمپلکس QRS

جریان ضایعه

اختلالات موج T

فصل 13-آریتمی های قلبی و تفسیر الکتروکاردیوگرافیک آنها

ریتم های غیر طبیعی سینوسی

ریتم های غیر طبعی ناشی از بلوک سیگنال های قلبی در طول مسیرهای هدایتی درون قلب

انقباضات زودرس

تاکیکاردی حمله ای

فیبریلاسیون بطنی

فیبریلاسیون دهلزی

فلوتر دهلیزی

ایست قلبی

بخش 4 - گردش خون

فصل 14 - مروری بر گردش خون، بیوفیزیک فشار، جریان و مقاومت

خصوصیات فیزیکی سیستم گردش خون

تئوری پایه ای عملکرد سیستم گردش خون

روابط مابین فشار، جریان و مقاومت

فصل 15 - اتساع پذیری عروقی و عملکردهای سیستم شریانی وریدی

اتساع پذیری عروقی

ضربان فشار شریانی

وریدها و عملکرد آنها

فصل 16 - گردش خون در عروق کوچک و سیستم لنفاوی: تبادل مایعات مویرگی، مایع بینابینی و جریان لنف

ساختار گردش خون در عروق کوچک و سیستم مویرگی

جریان خون در مویرگ ها - وازومو شدن

تبادل آب، مواد تغذیه ای و سایر مواد بین خون و مانع بینابینی

فضای میان بافتی و مایع بینابینی

میزان فیلتراسیون مایع از مویرگ ها به وسیله فشار هیدروستاتیک، فشار اسمزی کلوییدی و ضریب فیلتراسیون مویرگی تعیین می شود

سیستم لنفاوی

فصل 17 - تنظیم خومورال و موضعی جریان خون توسط بافت ها

تنظیم موضعی جریان خون در پاسخ به نیازهای بافت

مکانیسم های کنترل جریان خون

تنظیم هومورال گردش خون

فصل 18 - تنظیم عصبی گردش خون و تنظیم سریع فشار شریانی

تنظیم عصبی گردش خون

ویژگی های خاص تنظیم عصبی فشار شریانی

فصل 19 - نقش کلیه ها در تنظیم بلندمدت فشار شریانی و هیپرتانسیون: منسجم کنترل فشار شریانی

سیستم رنین- آنژیوتانسین: نقش آن در کنترل فشار و هیپرتانسیون

خلاصه دستگاه منسجم و چند منظوره تنظیم فشار شریانی

فصل 20 - برون ده قلبی، بازگشت وریدی و تنظیم آنها

مقادیر طبیعی برون ده قلبی طی استراحت و فعالیت کنترل برون ده قلبی توسط بازگشت وریدی - نقش مکانیسم  فرانک - استارلینگ قلب

روش های اندازه گیری برون ده قلب

فصل 21- جریان خون عضلات و برون ده قلبی هنگام فعالیت؛ گردش خون کرونری و بیماری ایسکمیک قلب

جریان خون عضلات اسکلتی و تنظیم آن هنگام فعالیت

گردش خون کرونری

فصل 22- نارسایی قلب

دینامیک گردش خون در نارسایی قلب

نارسایی یک طرفه قلب چپ

نارسایی قلب با برون ه کم- شوک کاردیوژنیک

ادم در بیماران مبتلا به نارسایی قلب

ذخیره قلبی

فصل 23- دریچه های قلبی و صداهای قلبی؛ دینامیک ضایعات دریچه ای و مادرزادی قلب

صدای قلبی

دینامیک غیرطبیعی گردش خون در بیماری های دریچه ای قلب

دینامیک غیرطبیعی گردش خون در بیماری های مادرزادی

استفاده از گردش خون خارج بدن طی جراحی قلب

هیپر تروفی قلب در بیماری های دریچه ای و مالدرزادی قلب

فصل 24 - شوک گردش خون و فیزیولوژی درمان آن

علل فیزیولوژیک شوک

شوک ناشی از هیپوولمی - شوک هموراژیک

شوک عصبی- افزایش ظرفیت عروق

شوک آنافیلاکتیک و شک هیستامینی

شوک عفونی

فیزیولوژی درمان شوک

ایست گردش خون

بخش 5 - کلیه و مایعات بدن

فصل 25 - بخش های مایع بدن: مایعات خارج سلولی و داخل سلولی؛ مایع میان بافتی و ادم

دریافت و دفع مایع در شرایط پایدار با هم در تعادل هستند

بخش های مایعات بدن

اجرای مایعات خارج سلولی و داخل سلولی

سنجش حجم مایع در بخش های مختلف مایعات بدن - اصل رقیق شدن مصرف

تعیین حجم بخش های خاص مایعات بدن

تنظیم تبادل مایع و تعادل های اسمزی بین مایعات داخل و سلولی

حجم و اسمولالیته مایعات داخل و خارج سلولی ر غیرطبیعی

گلوکز و سایر محلول هایی که مصرف تغذیه ای دارند

اختلالات بالینی تنظیم حجم مایعات: هیپوناترمی و هیپوناترمی

ادم: مایع اضافی در بافت ها

مایعات فضاهای بالقوه بدن

فصل 26- دستگاه ادراری: آناتومی عملکردی و نحوه تشکیل ادرار در کلیه ها

وظایف چندگانه کلیه ها

آناتومی فیزیولوژیک کلیه ها

دفع ادرار

تشکیل ادرار، حاصل فیلتراسیون گلومرولی، بازجذب توبولی و ترشح توبولی و تشرح توبولی است

فصل 27 - فیلتراسیون گلومرولی، جریان خون کلیوی و کنترل آنها

فیلتراسیون گلومرولی - نخستین گام در تشکیل ادرار

عوامل تعیین کننده GFR

جریان خون کلیه

کنترل فیزیولوژیک فیلتراسیون گلومرولی و جریان خون کلیه

خود تنظیمی GFR و جریان خون کلیه

فصل 28 - بازجذب و ترشح توبولی

بازجذب توبولی به صورت انتخابی و در مقیاس بزرگ انجام می شود.

مکانیسم فعال و غیر فعال باز جذب توبولی

باز جذب و ترشح در قسمت مختلف نفرون

تنظیم بازجذب توبولی

استفاده از روش های کلیرانس برای ارزیبی عملکرد کلیه

فصل 29 - تغلیظ و رقیق سازی ادرار: تنظیم اسمولاریته و غلظت سدیم مایع خارج سلولی

فصل 30- تنظیم کلیوی پتاسیم، کلسیم، فسفات و منیزیم؛ همکاری مکانیسم های کلیوی برا یکنترل حجم خون و مایع خارج سلولی

فصل 31 - تنظیم تعادل اسید و باز

فصل 32- دیورتیک ها و بیماری های کلیوی

بخش 6 - سلول های خونی، ایمنی و انعقاد خون

فصل 33 - گلبول های قرمز خون، کم خونی و پلی سیتمی

فصل 34 - مقاومت بدن در برابر عفونت: 1) لکوسیت ها، گرانولوسیت ها، دستگاه مونوست - ماکروفاژ و التهاب

فصل 35 - مقاومت بدن نسبت به عفونت، (2) ایمنی و آلرژی

فصل 36 - گروه های خونی؛ انتقال خون، پیوند بافت و عضو

فصل 37 - هموستاز و انعقاد خون

بخش 7 - تنفس

فصل 38 - تهویه ریوی

فصل 39 - گردش خون ریوی، ادم ریوی، مایع جذب

فصل 40 - اصول فیزیکی تبادل گاز؛ انتشار اکسیژن و دی اکسید کربن از غشای تنفسی

فصل 41 - انتقال اکسیژن و دی اکسید کربن در خون مایعات بافتی

فصل 42 - تنظیم تنفس

فصل 43 - نارسایی تنفسی - پاتوفیزیولوژی ، تشخیص و اکسیژن درمانی

بخش 8 - فیزیولوژی هوانوردی، فضا و غواصی در اعمال دریا

فصل 44 - فیزیولوژی هوانوردی، ارتفاعات و فضا

فصل 45- فیزیولوژی غواصی در اعمال دریا و سایر شرایط پر فشار

واژه یاب

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند