1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. گنجینه جامع سوالات بیوشیمی با پاسخ تشریحی
گنجینه جامع سوالات بیوشیمی با پاسخ تشریحی علمی سنا
گنجینه جامع سوالات بیوشیمی با پاسخ تشریحی علمی سنا علمی سنا  

گنجینه جامع سوالات بیوشیمی با پاسخ تشریحی

کد کتاب 102767

کتاب گنجینه جامع سوالات بیوشیمی با پاسخ تشریحی

تعداد صفحه
452
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید گنجینه جامع سوالات بیوشیمی با پاسخ تشریحی

دارای 5% تخفیف  

کتاب گنجینه جامع سوالات بیوشیمی با پاسخ تشریحی

کتاب گنجینه جامع سوالات بیوشیمی با پاسخ تشریحی

فصل اول: ساختمان اسیدهای آمینه، پپتیدها و پروتئین ها
فصل دوم: ساختمان کربوهیدرات ها
فصل سوم: ساختمان لیپیدها
فصل چهارم: ساختمان اسیدهای نوکلئیک
فصل پنجم: بیوسنتز اسیدهای نوکلئیک و بیولوژی مولکولی
فصل ششم: زنجیره انتقال الکترون
فصل هفتم: متابولیسم پروتئین ها
فصل هشتم: متابولیسم کربوهیدرات ها
فصل نهم: متابولیسم لیپیدها
فصل دهم: متابولیسم اسیدهای نوکلئیک
فصل یازدهم: متابولیسم هموگلوبین و بیلی روبین
فصل دوازدهم: آنزیم
فصل سیزدهم: ویتامین
فصل چهاردهم: هورمون
فصل پانزدهم: غشای سلولی
فصل شانزدهم: آب-اسید و باز-الکترولیت

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند