1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. زنان/ مامایی
  4. بیوشیمی برای پرستار و رشته های مامایی، اتاق عمل، هوشبری حسینی
بیوشیمی برای پرستار و رشته های مامایی، اتاق عمل، هوشبری حسینی اندیشه رفیع
بیوشیمی برای پرستار و رشته های مامایی، اتاق عمل، هوشبری حسینی اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

بیوشیمی برای پرستار و رشته های مامایی، اتاق عمل، هوشبری حسینی

کد کتاب 102615

کتاب بیوشیمی برای پرستار و رشته های مامایی، اتاق عمل، هوشبری حسینی

تعداد صفحه
170
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید بیوشیمی برای پرستار و رشته های مامایی، اتاق عمل، هوشبری حسینی

دارای 25% تخفیف  

کتاب بیوشیمی برای پرستار و رشته های مامایی، اتاق عمل، هوشبری

کتاب بیوشیمی برای پرستار و رشته های مامایی، اتاق عمل، هوشبری

فصل1:ارتباط بیوشیمی و پزشکی
فصل2: سلول
فصل3:کربوهیدرات ها
فصل4:چربی ها(لیپید ها)
فصل5:اسید های آمینه، پپتید ها و پروتئین ها
فصل6:آنزیم ها
فصل7:پروتئین های ویژه
فصل8:ویتامین ها
فصل9:اسید های نوکلئیک
فصل10:فسفریلاسیون اکسیداتیو
فصل11:متابولیسم کربوهیدرات ها
فصل12:متابولیسم چربی ها
فصل13:متابولیسم پروتئین ها و اسید های آمینه
فصل14:هورمون ها

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند