1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. روش تحقیق پرستاری
روش تحقیق پرستاری اندیشه رفیع

روش تحقیق پرستاری

کد کتاب 102338

کتاب روش تحقیق پرستاری

ارزیابی، ترکیب و تولید شواهد

تعداد صفحه
956
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید روش تحقیق پرستاری

دارای 5% تخفیف  

کتاب روش تحقیق پرستاری

کتاب پیش رو می تواند به خوبی نیاز دانشجویان و داوطلبان را در زمینه روش تحقیق در پرستاری تامین کند. کتاب حاضر به خوبی به داوطلبان می آموزد که چگونه تخمین بزنند و از داده های تحقیقاتی در دسترس استفاده کنند و در نهایت مقاله تحقیقاتی خود را تالیف نمایند. ویرایش هفتم همچنین حاوی پوشش کاملی از روش های تحقیقاتی نوین است.

کتاب روش تحقیق پرستاری

بخش1: مقدمه ای بر پژوهش پرستاری
فصل1:کشف دنیای پژوهش پرستاری
فصل2:تکامل پژوهش در ساخت عملکرد پرستاری مبتنی بر شواهد
فصل3:مقدمه ای بر پژوهش های کمی
فصل4:مقدمه ای بر پژوهش کیفی
بخش2: فرآیند پژوهش
فصل5:مسئله و قصد پژوهش
فصل6:مرور متون مرتبط
فصل7:چارچوب ها
فصل8:اهداف جزئی، سئوالات، فرضیه ها و متغیر های مطالعه
فصل9:اخلاقیات در پژوهش
فصل10:درک طرح پژوهش کمی
فصل11:انتخاب طرح پژوهش کمی
فصل12:روش شناسی پژوهش های کیفی
فصل13:پژوهش پیامدی
فصل14:پژوهش مداخله ای
فصل15:نمونه گیری
فصل16:مفاهیم اندازه گیری
فصل17:روش های اندازه گیری مورد استفاده در توسعه ی عملکرد مبتنی بر شواهد
بخش3: جمع بندی برای مراقبت سلامت مبتنی بر شواهد
فصل18:ارزیابی نقادانه ی مطالعات پرستاری
فصل19:ترکیب شواهد و راهبرد هایی برای عملکرد مبتنی بر شواهد
بخش4: تحلیل داده ها، تعیین پیامد ها و انتشار پژوهش
فصل20:جمع آوری و مدیریت داده ها
فصل21:مقدمه ای بر تحلیل آماری
فصل22:کاربرد آمار برای توصیف متغیر ها
فصل23:کاربرد آمار برای بررسی ارتباطات
فصل24:کاربرد آمار برای بررسی پیشگویی
فصل25:کاربرد آمار جهت تعیین تفاوت ها
بخش5: پیشنهاد طرح پژوهش و جستجوی بودجه برای آن
فصل28:نگارش طرح پیشنهادی پژوهش
فصل29:جستجوی بودجه برای پژوهش

کتاب های مرتبط با روش تحقیق پرستاری

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند