1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. طراحی راکتورهای شیمیایی
طراحی راکتورهای شیمیایی انتشارات شهرآب

طراحی راکتورهای شیمیایی

کد کتاب 122194

کتاب بانک تست به همراه خلاصه درس طراحی راکتورهای شیمیایی

زبان

خرید طراحی راکتورهای شیمیایی

دارای 5% تخفیف  

کتاب طراحی راکتورهای شیمیایی

کتاب های مرتبط با طراحی راکتورهای شیمیایی