1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. ارزیابی کار و زمان
ارزیابی کار و زمان انتشارات شهرآب

ارزیابی کار و زمان

کد کتاب 122192

کتاب بهبود بهره وری با ارزیابی کار و زمان

زبان

خرید ارزیابی کار و زمان

دارای 5% تخفیف  

کتاب ارزیابی کار و زمان

کتاب های مرتبط با ارزیابی کار و زمان