1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. حمل و نقل، برنامه ریزی، مدیریت، سازماندهی
حمل و نقل، برنامه ریزی، مدیریت، سازماندهی انتشارات شهرآب

حمل و نقل، برنامه ریزی، مدیریت، سازماندهی

کد کتاب 122191

کتاب حمل و نقل، برنامه ریزی، مدیریت، سازماندهی

زبان
نویسنده

خرید حمل و نقل، برنامه ریزی، مدیریت، سازماندهی

دارای 5% تخفیف  

کتاب حمل و نقل، برنامه ریزی، مدیریت، سازماندهی

کتاب های مرتبط با حمل و نقل، برنامه ریزی، مدیریت، سازماندهی